Liturgiarbejde
Status januar 2019

Status på folkekirkens arbejde med liturgi

Få et hurtigt overblik over, hvad der er sket i arbejdet med gudstjenestens faste form, liturgien, som blev sat i gang i 2016 og løber frem til 2020. 

Biskopper nedsætter tre fagudvalg

Efterår 2016: Biskopperne nedsætter tre fagudvalg med det formål at drøfte en række spørgsmål, som skal kvalificere en debat om gudstjenesten i folkekirken.

- Et fagudvalg skal gennemtænke gudstjenesten teologisk og liturgisk. Hvad er gudstjenestens væsen, funktion, udtryk og sted?

- Et andet udvalg skal se på dåb og nadver. Hvad kendetegner dåb og nadver i en evangelisk-luthersk sammenhæng? Og hvad vil det sige, at dåb og nadver er sakramenter?

- Et tredje udvalg skal som indgang til de to øvrige udvalgs arbejde behandle det overordnede spørgsmål om, hvordan forholdet er mellem det, der ligger fast, og det, der kan udfolde sig forskelligt i gudstjenesten.

Find link til udvalgenes kommissorier og sammensætning her.

Arbejdet i udvalgene forventes færdigt december 2018 og resultatet, i form af tre rapporter, skal lanceres på Himmelske Dage i Kristi himmelfartsferien 30. maj – 2. juni 2019. Rapporterne er oplæg og baggrund for en kommende bred debat om gudstjenesten, ikke betænkninger. Det vil sige, at der ikke er anbefalinger eller forslag til ændringer i rapporterne.

Hvem bestemmer?

Juni 2018: Udvalget om frihed og autorisation afslutter deres arbejde med rapporten: Folkekirkens liturgi - mellem frihed og fasthed. Samtidig udgiver de 'Hvem bestemmer?', et debatoplæg og en sammenfatning, som kaldes pixiudgaven. Find link til dem her.

Præsentation af rapporter planlægges

Januar 2019: Biskopperne gør status på udvalgsarbejdet. De to udvalg, der skulle beskæftige sig med hhv. gudstjenesten og dåb og nadver, er forsinkede, men vil færdiggøre arbejdet i de første måneder af 2019. Lancering af udvalgsarbejdet for alle tre udvalg er fortsat Himmelske Dage 30. maj – 2. juni 2019.

Debat sættes igang

Himmelske Dage 30. maj – 2. juni 2019: De tre fagudvalg præsenterer på Himmelske Dage i Herning deres rapporter som inspiration og afsæt for en bred folkekirkelig og folkelig debat af gudstjenesten.

Konferencer i hele landet

Efterår 2019 - forår 2020: Biskopperne tager i samarbejde med forskellige aktører i det folkelige og folkekirkelige landskab, universiteter mv. initiativ til, at der arrangeres en række decentrale konferencer for alle interesserede, hvor fagudvalgenes rapporter drøftes og behandles. Desuden opfordrer biskopperne til, at fagudvalgenes rapporter debatteres overalt i folkekirken og folkeligt, hvor emnet har interesse.

Samtidig oprettes en mail-adresse, hvor alle er yderst velkomne til at indsende kommentarer og reaktioner på udvalgsarbejdet.

Den videre proces fastlægges

Oktober 2020: Biskopperne træffer på baggrund af debatten beslutning om det videre forløb.