Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder


Er du den nye kirke- og kulturmedarbejder i vores menighed?

I Kingos Kirke i København ønsker vi at ansætte en kirke- og kulturmedarbejder med opgaver blandt børn og voksne, og i udviklingen af kirkens indsats med at nå ud i sognet.

Det er en udfordrende og spændende stilling på 25 timer om ugen med gode udviklingsmuligheder, og vi ønsker den besat snarest muligt

Vi ønsker bl.a. følgende funktioner varetaget:

 • Babysalmesang.
 • Børneprogram ved højmesser.
 • Med til at arrangere børnefamiliegudstjenester.
 • Med til at arrangere børnegudstjenester.
 • Undervisning af minikonfirmander.
 • Videreudvikling af arbejdet med at nå ud i sognet med det kristne budskab.
 • Planlægning af menighedsmøder og menighedslejr.
 •  
 • Diverse ad hoc arrangementer og events.

Arbejdet skal udføres i samarbejde med andre ansatte og de frivillige i kirken.

På baggrund af dine kompetencer og interesser får du mulighed for at præge opgaverne.

Vi forventer, at du:

 • Har en uddannelsesmæssig baggrund, som er relevant, f.eks. som lærer, pædagog, 3k’er eller på kandidatniveau. Den præcise uddannelse er ikke afgørende.
 • Har solid viden om kirke og kristendom, og er i stand til at videreformidle denne viden.
 • Har en vis erfaring med lignende arbejde.
 • Har pædagogisk viden og tæft.
 • Er i stand til at samarbejde med de frivillige i kirken.
 • Har vilje til at indgå i et åbent og konstruktivt samarbejde med kirkens øvrige personale.
 • Kan håndtere høj grad af selvledelse.
 • Er indstillet på, at der også vil være arbejdsopgaver om aftenen og i weekender.
 • Ser dig selv som en del af kirkens liv og vækst.
 • Kan identificere dig med kirkens teologiske profil.
 • Er indstillet på at gennemføre den obligatoriske grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere, hvis du ikke har en uddannelse, der opfylder kompetencekravet for stillingen som kirke- og kulturmedarbejdere i Folkekirken.

Din ledelse:

 • Administrationschefen er din nærmeste leder.
 • Menighedsrådet er ansættende myndighed.

Vilkår for ansættelsen:

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863 kr. - 402.618 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 319.056 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.390,22 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 319.056 kr. - 455.794 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 334.249 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 33.390,22 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 927,36 kr. (nutidskroner) pr. år.

Om vores sogn:

Kingo-Samuel Sogn er et stort og aktivt storbysogn på Nørrebro med 22.283 indbyggere, hvoraf 44 procent er medlemmer af folkekirken. Befolkningssammensætningen er præget af mange unge studerende og mange nydanskere. Der er tre præster og 12 andre medarbejdere ansat i sognet.

Kingo-Samuel sogns vision er at være et fællesskab på Nørrebro, som i ord og handling peger hen på Jesus Kristus. Det betyder, at:

 • vi vil forkynde evangeliet, så det bliver relevant.
 • vi vil vise omsorg for det hele menneske.
 • vi vil skabe rum for menneskers engagement.
 • vi vil give plads til den forskellighed, som sognet rummer.

Du kan se mere om Kingo-Samuels Sogn og vores aktiviteter på hjemmesiden www.kingoskirke.dk.

Ansøgning og ansættelsesproces:

Ansøgning med relevante bilag mærket "Ansøgning" sendes til 7053fortrolig@sogn.dk eller til Kingo-Samuel Sogns Menighedsråd, Bragesgade 35, 2200 København N. 

Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest den 20. december 2023

Første runde af ansættelsessamtaler foregår i Kingos Kirke i uge 2.

Anden runde af ansættelsessamtaler foregår i uge 3.

Der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til en af følgende:

 • Administrationschef Carsten Skovgaard-Holm, 61 79 48 87, cskh@km.dk.
 • Menighedsrådsformand Amalie Holst Madsen, tlf. 50 56 07 35, amalie.holst1501@gmail.com.