Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke og kulturmedarbejder

Kirke- og kulturmedarbejder

 

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Rødding, Løvel og Pederstrup Kirker, Rødding, Løvel og Pederstrup Sogne er ledig pr. 1. december 2020 eller efter nærmere aftale.

 

Stillingen er på 400 timer pr. år svarende til ca. 8 timer pr. uge.

Stillingen er nyoprettet, den rette kandidat vil derfor få stor indflydelse på stillingens muligheder og udvikling, det anførte timetal er derfor vejledende.

 

Sognemedhjælperen skal varetage følgende opgaver:

 

 • Ansvarlig for at igangsætte og faciliteter babysalmesang på tværs af de tre sogne.
 • Ansvarlig for etablering af musikalsk legestue i folkekirkeligt regi i tæt samarbejde med daginstitutioner og dagplejemødre i sognene.
 • Understøtte og udbrede kendskabet til børneklubber under folkekirken
 • Ansvarlig for oprettelse og drift af børnekor, herunder afvikling af børnegudstjenester i tæt samarbejde med præsten.
 • Understøtte præsten i den løbende dialog med foreningsliv og spejderorganisationer i sognene, samt udvikle og igangsætte nye aktiviteter herunder.
 • Deltage i udvalgte dage med konfirmationsforberedelse under præstens ledelse.
 • Selvstændig varetage arbejdet med minikonfirmandundervisning.
 • Deltage i diakoniarbejdet i de tre sogne.
 • Iværksætte kirkemusikalske aktiviteter i tæt samarbejde med kirkens øvrige ansatte og andre tilknyttede.
 • Deltage i udvalgte menighedsrådsmøder, som sparringspartner for de enkelte menighedsråd, i spørgsmål der vedrører børn og ungdomsarbejdet.
 • Deltage i relevant efteruddannelse inden for fagområdet.

Om dig:

Du er måske studerende, måske er du uddannet pædagog, eller indenfor sang eller musik, måske noget helt tredje. Vigtigst for os, er at du er nysgerrig, og har lyst til at arbejde med børn og unge.

 

Ansættelse sker ved Rødding Sogns Menighedsråd beliggende nord for Viborg. Pastoratet består af tre sogne, med et selvstændigt menighedsråd i hvert sogn. Rødding, Løvel og Pedersturp sogne.

https://www.roddingkirke.dk/

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 289.193,00 kr. – 383.181,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 303.654,00 kr. – 433.790,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 318.113,00 kr.(nutidskroner).

Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

OK tillæg på 882,59 kr. (nutidskroner).

 

Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson ved Rødding sogn, Mette Haugård på telefonnummer 3094 2263 eller på mail: mette409@hotmail.com. Ansøgning samt relevante bilag sendes på mail til 8566fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den lørdag d 31. oktober 2020.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.