Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Daglig leder og kordegn i Holmens Kirke

Daglig leder og kordegn ved Holmens Kirke

En stilling som leder med kordegneopgaver i Holmens Kirke er ledig pr. 1. november 2020 eller snarest derefter.

Ansættelse sker ved Holmens sogns Menighedsråd, beliggende Holmens Kanal 21, 1056 København K. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Lederen refererer til menighedsrådets kontaktperson.

Som daglig leder får du det daglige ledelsesansvar for 1 kordegn, 2 organister, 1 administrator i kantoratet, 1 kirke- og kulturmedarbejder samt to kirketjenere.

Der er desuden ansat 3 præster ved kirken.

Om stillingen

Opgaverne er fordelt på 7 hovedområder:

 • Daglig ledelse
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Sociale medier og PR
 • Sekretær for menighedsrådet
 • Bygningsmæssigt ansvar
 • Regnskabsmæssigt ansvar
 • Gensidig vikarforpligtelse og gensidig assistance

Som daglig leder ønskes en synlig og nærværende leder med evne til at bibeholde det gode samarbejdsmiljø i huset.

 

Vi forventer en leder, som har styr på regler omkring ansættelse, ferie, sygdom, arbejdstidsregler m.v. og sørger for de lovpligtige ansættelseskontrakter, stillingsbeskrivelser m.v. Lederen afholder de årlige MUS-samtaler, er medlem af arbejdsmiljøorganisationen og leder de ugentlige stabsmøder.

 

Alle gudstjenester og kirkelige handlinger fordeles mellem de to kordegne. Der er to søndagsgudstjenester og mange vielser i løbet af sommermånederne. Desuden mange officielle gudstjenester, bl.a. Folketingets Åbningsgudstjeneste og Flagdag i kirken. Holmens personale er også tjenstgørende ved Christiansborg Slotskirke.

 

I samarbejde med menighedsrådet skal lederen varetage udarbejdelse og implementering af strategi og styring af sociale medier og PR. Den daglige udførelse ligger andetsteds.

 

Sekretæren er menighedsrådets embedsmand med overblik og viden om love og regler og vil fungere som højre hånd for menighedsrådets formand. Deltage i menighedsrådsmøder, tage referat og tage del i implementering af menighedsrådets beslutninger. Desuden have ansvar for menighedsrådets post og arkiv.

 

I samarbejde med kirkeværge og kirketjener har lederen opsyn med kirkens bygninger, bl.a. styring af arbejder i kalenderen. Der vil være deltagelse i stående udvalg samt deltagelse i syn og udarbejdelse af synsrapporter.

 

Lederen har det budgetmæssige ansvar for året, både lønmæssigt og driftsmæssigt – bl.a. med signering af fakturaer. Lønforhandlinger for alle medarbejdere sker i samarbejde med kontaktperson.

 

De to kordegne vil indgå i et tæt samarbejde og have gensidig vikarforpligtelse. Det er et fælles ansvar, at alle områder på kordegneområdet løses, hvorfor der er forpligtelse til assistance ved varierende arbejdsbelastning. Lederen er leder for den samlede kordegnefunktion og har alene kompetence i forhold til de øvrige ansatte.

 

 

 

 

Om vores nye kordegn

 

Vi forventer, at du

 • har en positiv indstilling og formår at skabe trivsel og fortsat godt samarbejdsklima
 • har erfaring med personaleledelse
 • er uddannet kordegn
 • har kendskab til folkekirken og er bekendt med lovgivningen på området
 • har et godt overblik og kan holde mange bolde i luften
 • har gode IT-kompetencer

Vi tilbyder

 • en spændende, udfordrende og selvstændig stilling i en afvekslende hverdag
 • et muntert, hjælpsomt og højt kvalificeret team af medarbejdere
 • en aktiv kirke for alle aldersgrupper, mange officielle handlinger samt høj koncertaktivitet
 • plads til faglig og personlig udvikling

Om Holmens sogn og Kirke

Holmens Kirke er en citykirke med et stort aktivitetsniveau. Kirken er sognekirke, kirke for Søværnet og har et højt antal sognebåndsløsere med årelang tilknytning til kirken. Der er en del store officielle handlinger hvert år og stor berøring med det officielle Danmark. Desuden har kirken en stærk klassisk musikprofil med mange koncertaktiviteter.

Læs mere på http://holmenskirke.dk

Om ansættelsen

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 samt Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3.
Årslønnen aftales inden for intervallet 347.032,00 kr. – 433.790,00 kr. (nutidskroner).
Der er desuden rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner). Endelig er der et årligt OK-tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner). Hertil kommer pensionsbidrag på 18 %.
Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Overgår den nye kordegn direkte fra en tjenestemandsansættelse som kordegn, har den ansatte ret til at bevare sin status som tjenestemand. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

 "Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering".
Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Kontakt, ansøgningsfrist m.v.
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til kordegn Helle Bjørn, tlf. 22 22 82 28 eller kontaktperson Michael Bager, tlf.: 60 67 92 33. Stillingsbeskrivelser for begge kordegnestillinger kan rekvireres hos kordegn Helle Bjørn, hb@km.dk
Ansøgning med bilag sendes pr.mail til 7036fortrolig@sogn.dk senest mandag d. 21. september 2020 inden midnat.