Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn til Langenæskirken i Århus Domprovsti

Menighedsrådet opslår stillingen som deltids kordegn ved Langenæskirken i Aarhus Kommune til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

 

Ved kirken er der en dynamisk og udadvendt medarbejdergruppe bestående af 2 præster, 2 organister, 1 kirketjener, 1 kirke- og kulturmedarbejder, 1 pr-medarbejder, 9 korister og 1 kordegn på fuldtid.

 

Kerneopgaverne for kordegnen er varierede og indeholder bl.a.:

 • Kirketjeneste søn- og helligdage efter behov.
 • Personregistrering.
 • Betjening af kirkekontoret og koordinering af kirkens kalender og den daglige korrespon-dance.
 • Generelle kontoropgaver, herunder opgaver for kirkens præster, mindre regnskabsopgaver samt kontering af bilag.
 • Ad hoc opgaver.

Vi forventer, at du er en engageret, fleksibel og ansvarsbevidst person med følgende egenskaber:

 • Har en bred administrativ baggrund.
 • Er helt fortrolig med Office-pakken.
 • Er fortrolig med folkekirkens liv og opgaver.
 • Er udadvendt, imødekommende og vant til at arbejde med borgerbetjening.
 • Vil arbejde tæt sammen med kirkens øvrige ansatte på tværs af faggrænser.
 • Kan arbejde selvstændigt og selv tage beslutninger.
 • Har stor ordenssans med evne til at overholde deadlines.

Vi tilbyder:

 • En aktiv menighed med mange frivillige.
 • Et engageret menighedsråd med øje for nye tiltag.

Stillingen er på 12 timer ugentligt.

Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår i henhold til CO10-aftaler og fællesoverens-komsten, samt Cirkulære af 3. september 2015 om Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/ kirke- og kultur-medarbejder eller kirkemusiker (OK15) og tilhørende protokollat. Se mere på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er placeret i løngruppe 1 med en årlig intervalløn på 249.025-308.005 kr. årligt(Fikspunkt kr. 262.132 i årligt grundbeløb pr. 31/3-2012) for en fuldtidsstilling. Hertil kommer et rådighedstillæg på 31.100 kr. og OK18-tillæg på 750 kr. årligt grundbeløb pr. 31/3-2012. Tillæg kvoteres efter ansættelsesbrøk.

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt og der ydes 18% i pensionsbidrag.

Aftale om indplacering i intervallønsrammen for kirkefunktionærer indgås i henhold til overens-komstens §2 stk. 3 mellem menighedsråd og Danmarks kordegneforening.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingsbeskrivelsen kan hentes på kirkens hjemmeside www.langenaeskirken.dk/ eller ved henvendelse på kirkekontoret, per tel. 8614 7423.

 

Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til: Daglig leder og kontaktperson Svend Heerulff, tel. 2166 6033 (mellem kl. 16-19) eller på email: svh@km.dk

Ansøgningen inkl. bilag stiles til Menighedsrådet og sendes til Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C eller pr. email: 8119fortrolig@sogn.dk, mrk. kordegn 

Menighedsrådet kan oplyse at der bliver indhentet børneattest samt straffeattest før tiltrædelse og at der er 3 måneders prøvetid.

 

Ansøgningsfrist: Søndag den 8. december 2019, kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt Tirsdag den 17. december i uge 51.