Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Klosterkirken i Horsens søger organist/kirkemusiker med mod på både det klassiske og det rytmiske

Klosterkirken i Horsens søger organist/kirkemusiker med mod på både det klassiske og det rytmiske

 

I Klosterkirken er musikken højt prioriteret, og kirken har en mangeårig tradition for et mangfoldigt musikliv. Denne tradition vil vi fastholde og udbygge.

 

Kirkerummets størrelse og unikke akustik, det store orgel med 36 stemmer og de tilknyttede kor udgør et naturligt og væsentligt grundlag for musiklivet.

 

Kirkens koncert- og musikudvalg står på vegne af menighedsrådet og i tæt samarbejde med de to organister for ledelse og udvikling af musiklivet.

 

Koncert- og musikudvalget arbejder for, at musiklivet styrkes og udvikles på en måde, så det er med til at understøtte og skabe sammenhæng i kirke- og menighedslivet. Ikke mindst ser vi gerne musikken brugt i forbindelse med såvel traditionelle som alternative gudstjenester.

 

Musikken skal genremæssigt udtrykke bredde, variation og alsidighed. Her skal være plads til såvel klassisk som rytmisk musik, ligesom der skal være plads til både professionelle og amatører.

 

Når det gælder koncerter, vil vi

- holde koncerter med egne kor og organister,

- skabe gode rammer og vilkår for eksterne koncerter og anden gæsteoptræden,

- skabe mulighed for mere uformelle musik- og sangaftener, herunder arrangementer med deltagelse af frivillige.

 

Vi vil arbejde for, at børn og unge bliver fortrolige med kirkemusik og salmer, f.eks. i form af babysalmesang og undervisning af konfirmander og minikonfirmander.

 

Vi er åbne for samarbejder med kor, solister og orkestre, med andre kirker, med musikforeninger og andre arrangører, og grundlæggende bestræber vi os på at tænke fordomsfrit.

 

Ovenstående er den musiske profil for Klosterkirken i Horsens, og inden for denne ramme søges pr. 1. november 2021 en organist til en 30 timers stilling, som sammen med kirkens anden organist kan varetage organisternes opgaver.

 

Horsens Klostersogn er beliggende midt i Horsens og har lige over 13.000 indbyggere. Vores kirke er den middelalderlige og rigt udstyrede Klosterkirken.

 

Ved kirken er ansat 4 præster, 2 organister, 2 kirketjenere, en kordegn, 2 hverdagssangere og et søndagskor med ca. 10 sangere. Desuden har kirken tre kor: Vokalensemblet med 13 medlemmer samt to mindre kor, Oktetten med otte medlemmer og Munkekoret med ca. 10 sangere. Fordelingen af opgaverne med korene aftales mellem de to organister og menighedsrådet.

 

Menighedsrådet har som ambition at skabe en mere åben og udadvendt kirke. Sognet rummer både en stor del af den gamle Horsens by, parcelhuskvarterer, ældre etagebyggeri samt områder med helt nyt etagebyggeri bl.a. på havnen og i midtbyen i Horsens. Menighedsrådets mål er at være opsøgende og markere Klosterkirken i alle disse sammenhænge og samtidig øge samarbejdet med de andre midtbykirker.

 

Vi vil holde fast i de gode traditioner, vi har omkring den klassiske kirkemusik. Samtidig vil vi gerne give den rytmiske musik mere plads. Vi søger derfor en organist, der:

 

 • befinder sig godt med begge genrer
 • tænker udadvendt
 • er parat til at samarbejde med mange andre aktører, ikke mindst fra det horsensianske musikliv og byens kulturinstitutioner
 • er åben for at undersøge moderne tiltag i kirkelivet

 

Organisternes hovedopgaver:

 • Tjenester i kirken
 • Højmesser
 • Musikgudstjenester
 • Kirkelige handlinger
 • Særlige gudstjenester (børnegudstjenester, ungdomsgudstjenester, Alle Helgen, øvrige gudstjenester)
 • Tjenester andetsteds
 • Bl.a. kapel, plejehjem, korshærens varmestue, udendørs
 • Korledelse
 • Aktiviteter
 • Morgensang
 • Musik ved sogneaftener, højskoleformiddag, seniorsamvær o.l.
 • Sangeftermiddage/-aftener

 

 

Vi forventer, at du:

kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og samtidig opsøger fornyelsen

med højt fagligt niveau kan understøtte gudstjenesten musikalsk og støtte salmesangen

kan være musikalsk sparringspartner for sognets præster

har kompetencer og lyst til korledelse, både for frivilligt og professionelt kor

har interesser og evner inden for både klassisk og rytmisk musik

brænder for at være med til at udvikle og forny kirkens musikliv og andre kirkelige aktiviteter

er en holdspiller, som har lyst og evne til samarbejde og samspil med kirkens præster, medarbejdere, menighedsråd og frivillige

er loyal og vil bidrage til den gode stemning på arbejdspladsen

er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde – og at arbejdsmængden varierer hen over året

har indsigt i og forståelse for kirkens opgaver

 

Vi kan tilbyde:

et spændende job med forskelligartede opgaver

dygtige og engagerede kolleger

et engageret og professionelt menighedsråd

en arbejdsplads midt i Horsens med mange muligheder for at præge eget arbejde

 

Kirkens hovedorgel er Marcussen & Søn 1936; mindre omdisponering 1966 ved samme; omdisponeret og udvidet 1982 ved samme; restaureret og 1 stemme tilføjet 2016 ved samme; 36 stemmer.

Vi er åbne over for forskellige musikalske baggrunde og opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Tjenestestedet er Horsens klosterkirke med tilhørende kapeller, plejehjem og varmestuen. Det er rådighedsforpligtelse i stillingen. Stillingen er ikke omfattet af geografisk fleksibilitet.

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910,00 kr. – 386.161,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 283.956,00 kr. – 415.012,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 305.799,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.291,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.776,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. OK tillæg på 945,25 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

 

Flere oplysninger hos

Menighedsrådsformand Claus Holck Pape, fmklosterkirken@gmail.com, 20 58 54 02

Kontaktperson Inge Højgaard-Rasmussen (Flora), Floras.ven@gmail.com, 29 27 16 19

 

Ansøgningsfrist: 21. september 2021 kl. 12.00

Der forventes afholdt prøvespil og samtaler den 23. september.

 

Ansøgning sendes til menighedsrådsformand Claus Holck Pape på fmklosterkirken@gmail.com.