Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener

En stilling som kirketjener ved Vestervang Kirke, Vestervang Sogn, er ledig pr. 1. september 2019 eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

 • Forberedelse, medvirken og oprydning i forb. med gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Forberedelse, deltagelse og oprydning i forb. med kirkelige aktiviteter
 • Forberedelse, deltagelse og oprydning i forb. i diverse møder
 • Pasning af og tilsyn med kirkens bygninger
 • Rengøring af kirke og lokaler
 • Vedligeholdelse af kirkens udvendige arealer, snerydning og glatførebekæmpelse
 • Diverse opgaver omkring administration, indkøb og inventar
 • Koordinering af frivillige omkring kirkens aktiviteter

Vestervang Sogn har 5.869 indbyggere og er præget af stor mangfoldighed. Vi har en diakonal profil, et alsidigt musikliv og vægter det gode arbejdsmiljø, som vi forventer, at alle ansatte bidrager positivt til. Kirken har 7 ansatte: to fuldtidskirketjenere, en kordegn, en organist, en kirke- og kulturmedarbejder på halv tid, to fuldtidspræster – og desuden er tilknyttet en ungdomspræst.

Se mere om kirken på www.vestervang-viborg.dk

Vi forventer, at du: 

 • har kendskab til Folkekirken
 • er serviceminded, har gode samarbejdsevner og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med vores anden kirketjener, de øvrige ansatte og de mange frivillige
 • er fleksibel med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdstiden, som fordeler sig på alle ugens dage
 • har grundlæggende håndværksmæssig indsigt
 • har grundlæggende IT-færdigheder
 • kan arbejde selvstændigt, har overblik og kan udvise initiativ og ansvarlighed
 • har naturlig autoritet og empati

Det kan evt. blive aktuelt at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet måtte indgå med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Vestervang Sogns Menighedsråd beliggende Rughavevej 6, 8800 Viborg

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.169,96 kr. – 348.377,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 270.169,96 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.495,41 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand, Michael Hansen, tlf. 21 71 13 32 – mail: byggefirmaet@michaelhansen-as.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9079fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 8. august

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 33.

Menighedsrådet kan indhente referencer.