Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognepræst i Egernsund, Sønderborg Provsti, Haderslev Stift

Stillingen omfatter en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Læs mere om, hvad det betyder på dette link https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/hvem-arbejder-i-kirken/praesten 

Ud over selve sognepræstestillingen i Egernsund pastorat, er der også en bistandsforpligtelse på 30% som sognepræst i Bov pastorat. Der udarbejdes​ et regulativ for stillingen, der nærmere forklarer, hvad bistandsforpligtelsen går ud på. 

Stillingen er en fuldtidsstilling 

Vi ønsker, at vores nye præst tiltræder stillingen 1. maj 2023​ eller snarest derefter. 

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb på 20 måneder, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst. Du kan læse mere herom på FUV´s hjemmeside. 

Egernsund menighedsråd har i en embedsbeskrivelse beskrevet mere om ​sognene​ og hvad der forventes af dig som præst i deres sogn​. Du kan læse Haderslev Stifts hjemmeside       og via Stiftets Facebook-side 

Har du lyst til at læse mere omkring Egernsund sogn og hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi anbefale, at du checker sognets hjemmeside og/eller Facebook-side. 

Link til sognets hjemmeside: https://www.egernsund-kirke.dk/ 

Tjenestemand LG1 

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013) 

Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.  

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten. 

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling. 

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 1. oktober 2008 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Strandvej 8, 6320 Egernsund. Boligbidraget for præsteboligen excl. udgifter til el, vand og varme er p.t. kr. 4.272.

Er du ikke ordineret, er det nødvendigt, at du vedlægger din ansøgning en kopi af dine eksamenspapirer og din attest fra Pastoralseminariet. Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest. 

Vi opfordrer både mænd og kvinder til at søge stillingen. 

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, opfordrer vi til, at du kontakter både menighedsrådet og provsten for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale omkring stillingen, inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde. 

Er det første gang du søger embede, opfordrer vi på samme måde til, at du også kontakter biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Marianne Christiansen inden orienteringsmødet. 

Det er en stor fordel for alle, hvis der har været et fysisk møde og man har haft lejlighed til at drøfte stillingen og de gensidige forventninger, inden ansøgningerne skal behandles på det kommende orienteringsmøde mellem biskop, provst og menighedsråd. 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Haderslev     Stift pr. mail til: kmhad@km.dk og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest mandag den ​3. april 2023​ kl. 15.00.  

Kontaktoplysninger MR-formand Margit Kristensen, Egernsund sogn 
Telefon 24 22 46 24 ∙ E-mail: margit.kristensen@privat.dk 

Kontaktoplysninger provst Kitty Hovgaard, Sønderborg Provsti:  
Telefon 74 45 84 90 ∙ E-mail: khj@km.dk 

Kontaktoplysninger Haderslev Stift 
Telefon 74 52 20 25∙ E-mail: kmhad@km.dk

Kontaktoplysninger biskop Marianne Christiansen   

v/bispesekretær Heidi Hinrichsen: 
Telefon 73 52 45 84∙ E-mail: hj@km.dk