Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver/kirketjener

32-timers graver- og kirketjenerstilling ved Strellev Kirke

 

Stillingen som graver- og kirketjener ved Strellev Kirke, Varde Provsti er ledig til besættelse senest pr. 1. marts 2022.

Stillingen er på 32 timer pr. uge.

Graveren skal udføre følgende opgaver:

  • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens drift og vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • kirketjenerfunktion ved gudstjenester (normalt 2-3 pr. måned) og kirkelige handlinger
  • rengøring af kirken og øvrige lokaliteter tilknyttet kirken
  • varetage administrative opgaver, herunder udskrive regninger, oprette gravstedsaftaler mv. i samarbejde med kirkeværgen. 

Strellev Sogn har ca. 300 indbyggere, og der er indgået aftale med Ølgod kirkegård mht. hjælp til opgaver, der ikke kan udføres af graveren alene. Derudover er der ved kirken 2 præster, en organist og en kirkesanger.

Sognet er kendetegnet ved et pænt aktivitetsniveau, og der er god opbakning omkring kirken i lokalområdet.

Kirken er fra 1200-tallet og har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

     Er gartner eller har interesse og kompetencer inden for det grønne område

     At du kender lidt til jobbet

     Har IT-kendskab

     Kan formulere dig i tale og skrift

     Har kørekort til bil

     Kan møde kirkegængerne i øjenhøjde og bidrage til, at Strellev kirke og    

     kirkegård er et sted, hvor folk føler sig velkommen,

     Har gode samarbejdsevner og kan bidrage konstruktivt i samarbejde med

     menighedsråd, præst og kollegaer

     Du forstår betydningen af frihed under ansvar og dermed kan tilrettelægge

     din arbejdsdag hensigtsmæssigt og med hensyn til kirkens rytme og

     årstidernes skiften.

Vi kan tilbyde:

     En fast stilling på 32 timer

     Et samarbejdende og positivt indstillet menighedsråd

     Fokus på arbejdsmiljø og det gode arbejdsliv

     Gode og ordnede arbejdsforhold

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Strellev Sogns Menighedsråd.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte (FAKK) med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 299.784,24 kr. – 357.826,66 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 299.784,24 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 299.784,24 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Anders Jensen på tlf. 2179 6158 eller formand Ejnar Kudsk, tlf. 6146 8304.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Strellev Sogns Menighedsråd via mail til 8787fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. december 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 1, 2022.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.