Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist

En stilling som organist/kirkemusiker ved Frederiks Kirke, i Frederiks Sogn er ledig pr. 1.august 2021.

Stillingen er på 23 timer pr. uge.

For en kirkemusiker er der mulighed for 1-2 timer mere som kirke- og kulturmedarbejder.

 

Organisten/kirkemusikeren skal varetage musikalsk ledsagelse til følgende opgaver:

 

  • Gudstjenester om søndagen, på hverdage og på plejehjem
  • Vielser og begravelser/bisættelser
  • Lejlighedsvist konfirmander og minikonfirmander
  • Baby salmesang og rytmisk legestue
  • Børne- og ungdoms kor
  • Øvrige aktiviteter som fx mandagstræf, sogne- og forældrearrengementer og foredragsaftener.
  •  

Frederiks Sogn har 2.759 indbyggere, 5 ansatte i sognet og et kirkesangerteam på tre personer. Sognet er kendetegnet ved en aktiv by Frederiks, et stort opland på den opdyrkede Alhede mellem Grønhøj, Havredal, Skelhøje. Der er tradition for et godt samarbejde mellem ansatte, præster og menighedsråd. Kirkens arbejde foregår ud fra visionen: ”Vi ønsker, at nå bredt ud i lokalsamfundet og være et fællesskab, hvor der er plads til alle.”

Orglet i Frederiks Kirke har med sine 12 stemmer, 2 manualer og pedal en stor og fyldig klang. I forbindelse med kirkens restauring i 2003 blev orglet udbygget og er nyrenset marts 2021. Der er fjernstyret varme ved orglet og et godt elklaver, som benyttes i kirken. Der er nyt kirkecenter fra 2010 med store lyse lokaler til aktiviteter og arrangementer beliggende få minutters gang fra kirken. Vi forventer, at du:

  • Er uddannet organist eller kirkemusiker med mulighed for at tage organistuddannelse sideløbende med ansættelsen.
  • Kan lede et børne- og ungdomskor
  • Lyst til at lede babysalmesang og rytmisk legestue for børn i alderen 1 – 3 år

 

Ansættelse sker ved Frederiks Sogns Menighedsråd beliggende Trehusevej 1 A, Frederiks, 7470 Karup.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.654,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om sognet kan ses på hjemmesiden frederikssogn.dk eller ved henvendelse til; Kontaktperson Lisbeth Kristiansen på telefonnummer 5121 7098 eller Sognepræst Carl-Gustav Christensen på tlf. 86661024.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til mailadresse 8602fortrolig@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19. april 2021. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 17. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Der indhentes børneattest ved ansættelsen.