Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Risskov Kirke søger Kirketjener

 

Kirketjener ved Risskov Kirke, Risskov.

En stilling som kirketjener ved Risskov Kirke er ledig og ønskes besat 1. maj 2023 eller snarest muligt. Stillingen er på halv tid med 22 timer i gennemsnitlig ugentlig arbejdstid.

Sammen med vores nuværende kirketjener skal du varetage forskellige opgaver i kirken og sognegården. Vi forventer, at du indgår positivt i samarbejdet med kirkens øvrige personale og præster.

Som kirketjener skal du bl.a. arbejde med:

  • Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder opstilling og klargøring til møder og arrangementer, kaffebrygning, servering m.v.

 

  • Oprydning og rengøring i kirke og sognegård

 

  • Små håndværksopgaver ved dagligt vedligehold (praktisk håndelag vil være en fordel).


Der er gensidig afløsning mellem de to kirketjenere, som i øvrigt indbyrdes planlægger og koordinerer fordeling af arbejdsopgaverne.

 

Ud over arbejdet som kirketjener et det ønskeligt, hvis den nye kirketjener er i stand til eller indstillet på efter nærmere aftale at varetage ansvaret for

 

  • Den løbende opdatering af kirkens facebook- side (1-2 opslag pr.uge)

 

samt

 

  • Den månedlige udsendelse af kirkens nyhedsbrev

 

Vi forventer, at du er positivt indstillet over for kirkens liv og de mange aktiviteter, der foregår i sognet, og at du kan arbejde ansvarsbevidst og selvstændigt, samt er indstillet på at indgå et nært samarbejde og dialog med det øvrige personale og menighedsrådet.  Vi forventer endvidere, at du er imødekommende og interesseret over for alle, der kommer i Risskov kirke og sognegård.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO-S-fællesoverenskomsten og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver, indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for gravere og kirketjenere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start medmindre denne uddannelse er gennemført. Desuden skal obligatorisk hygiejnekursus for køkkenansvarlige gennemføres straks efter ansættelse med mindre et sådant allerede er gennemført. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirketjenere på http://www.folkekirkenspersonale.dk/

Årslønnen for en fuldtidsstilling aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.729,16 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk, dvs. 22/37.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 168.415,22 kr. (dertil kommer et rådighedstillæg på 15.892,92 kr.) ved ansættelse på 22 timer. Prøvetid er på 3 måneder. Der indhentes børneattest ved ansættelse. 

Hertil kommer arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag.
Endelig aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Oplysninger om stillingen kan fås hos kontaktperson Knud Moos på telefon 30 27 30 02, eller kirketjener Jan Kvistgaard på telefon 86 17 19 86 eller på mail kirketjener@risskovkirke.dk.

Se også kirkens hjemmeside: www.risskovkirke.dk

  •  

Ansøgningsfristen er den 29.marts 2023 kl. 12.00.                                            Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 30.marts.                                                                                                   Ansøgning med relevante bilag sendes til 8124fortrolig@sogn.dk