Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn og præstesekretær

Kordegn

En stilling som kordegn ved  Jyderup-Holmstrup pastorat beliggende i Holbæk Provsti er ledig pr.  1. december 2019.

Stillingen er på 17 timer pr. uge.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 • Personregistrering
 • Sekretærfunktioner for præster, kasserer og menighedsråd
 • Betjening af kirkekontor
 • Ekstern og intern kommunikation
 • Diverse koordinering og kontakt til frivillige
 • Føre fælles elektronisk kalender for sognene (ChurchDesk)
 • Indkøb af kontorartikler mv.
 • Administrere tilmeldinger til konfirmationsundervisning, arrangementer og aktiviteter
 • Vedligeholdelse af hjemmeside (ChurchDesk)
 • Referent ved menighedsrådsmøderne i Jyderup
 • Bilagsarbejde vedr. regnskab

Jyderup og Holmstrup Sogne har henholdsvis 4649 og 441 antal indbyggere. Der er otte ansatte i Jyderup Sogn, samt to præster. I Holmstrup Sogn er der en ansat graver. Sognene har fælles præster, organist og sanger. Sognene er kendetegnet ved at have fokus på medinddragelse, frivillighed og kvalitet i de aktiviteter, vi står for. Til stillingen hører eget kontor i Sognegården i Jyderup, Elmevej 11, 4450 Jyderup. Kirkekontorets åbningstider aftales. Det forventes dog, at der er faste åbnings- og træffetider.

Vi forventer, at du:

 • Er selvstændig og kreativ
 • Kan samarbejde
 • Er struktureret og god til at planlægge
 • God til kommunikation og formidling
 • Har kursus i Personregistrering
 • Har kendskab til bilagsarbejde i forb. m. regnskaber


Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i  Holbæk Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Dette vedrører særligt aftaler om feriedækning mv.

Ansættelse sker ved Jyderup Sogns Menighedsråd beliggende Elmevej 11, 4450 Jyderup.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 336.959,63 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.023,62 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 820,51 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson og sognepræst Lars Ulrik Jensen på telefonnummer: 29396973/mail: jyderup.sogn@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Jyderup menighedsråd, Att.: Lars Ulrik Jensen, Elmevej 11, 4450  eller på mail til 7299fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest lørdag den 30. november 2019, kl. 13.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 3. december 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.