Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Administrationschef og daglig leder

 

Administrationschef og daglig leder til Holmens  kirke

Menighedsrådet i Holmens kirke søger, til en nyoprettet stilling, et ledelsesmæssigt fyrtårn med velafprøvede kompetencer indenfor administration og HR.

Stillingen som administrationschef og daglig leder er en nøglestilling i en stor, aktiv og travl kirke i hjertet af København. Som administrationschef og daglig leder udgør du, sammen med menighedsrådets kontaktperson (HR-ansvarlig) og kirkegårdslederen, kirkens øverste ledelsesgruppe.

Om Holmens sogn og Kirke

Holmens Kirke er en stor og aktiv kirke i centrum af København.  Holmens kirke er grundlagt af Christian den 4. i 1619 som kirke for Søværnet. Kirken fungerer stadig som Søværnets egen kirke og er samtidig almindelig sognekirke for sognets indbyggere og et stort antal sognebåndsløsere. Derudover er kirken omdrejningspunkt for mange officielle begivenheder med deltagelse af folketing, regering og kongehus.

Til kirken hører også Holmens kirkegård, der er beliggende på Østerbro. Samlet beskæftiger kirke og kirkegård ca. 35 medarbejdere. Derudover har kirken mange frivillige i forskelligt regi, og der indkaldes i et vist omfang vikarer og koncertvagter i forbindelse med kirkelige handlinger og koncerter. 

Kirken har en stærk klassisk musikprofil med mange koncertaktiviteter gennem hele året. Kirken har et professionelt kor bestående af ca. 15. konservatorieuddannede sangere, der ledes af kirkens kantor. Kirken lægger ligeledes hus til Holmens Barokensemble og er en populær scene inden for klassisk kirke og kormusik. Kirken afholder årligt op til 60 koncerter og musikalske begivenheder lige fra kirkens egen internationale orgelfestival til julekoncerter med forskellige kunstnere.

Læs mere på http://holmenskirke.dk

Om stillingen

Du får det daglige ledelsesansvar for kirkens ansatte, og du er nærmeste foresatte for kordegn, to organister, en musikadministrator, en kirke- og kulturmedarbejder samt to kirketjenere.

I samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere og præster planlægger du kirkens aktiviteter. Du koordinerer den daglige opgaveløsning og er samtidig tovholder på de større begivenheder i kirken. Du har det administrative og styringsmæssige ansvar for kirkens drift og de lovgivningsmæssige forpligtigelser og opgaver, der ligger i folkekirken.

Opgaverne er fordelt på følgende hovedområder:

 • Ledelse og udvikling af kirkens ansatte
 • Ansvarlig for kirkekontorets drift og arbejdsgange
 • Repræsentere kirken i forskellige eksterne sammenhænge, herunder i myndighedskontakten.
 • Servicering og rådgivning af menighedsråd og forretningsudvalg, herunder implementering af beslutninger
 • Ansvars for kirkens bygningsmæssige vedligehold
 • Ansvar for kirkens økonomi og regnskab
 • Sociale medier og PR
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger

 

Du er en dynamisk og engageret leder for kirkens ansatte.

Som administrationschef og daglig leder har du styr på, at regler omkring ansættelse, ferie, sygdom, arbejdstidsregler m.v. følges. Du udfærdiger og opdaterer ansættelseskontrakter og stillingsbeskrivelser. Du afholder de årlige MUS-samtaler, er medlem af arbejdsmiljøorganisationen og leder de ugentlige stabsmøder.

 

Du deltager i koordinerende møder med eksterne samarbejdspartnere. Det kan være stift eller provsti. Ved større nationale begivenheder er det Folketinget og Regering, Kongehuset, Politiet, og andre myndigheder.

 

Du er menighedsrådets embedsmand med overblik og viden om relevante love og regler. Du vil fungere som sekretær og sparringspartner for menighedsrådets formand. Du deltager i menighedsrådsmøder og implementerer efterfølgende loyalt menighedsrådets beslutninger.

 

I samarbejde med kirkeværge og kirketjener har du opsynet med kirkens bygninger. Du deltager i byggestyringen og har styr på de afledte konsekvenser ved anlæg og vedligehold. Du deltager i menighedsrådets udvalgsarbejde og lovpligtige tilsynsforretninger.

 

Du har det budgetmæssige ansvar for året, både lønmæssigt og driftsmæssigt – bl.a. med signering af fakturaer. Lønforhandlinger for alle medarbejdere sker i samarbejde med kontaktperson.

 

I samarbejde med menighedsrådet varetager du udarbejdelse, implementering og vedligehold  af strategi og styring af sociale medier og PR.

 

Som administrationschef varetager du kordegneopgaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger.  Opgaverne fordeles mellem dig og kordegnen. Der er to søndagsgudstjenester og mange vielser i løbet af sommermånederne. Desuden mange officielle gudstjenester, bl.a. Folketingets Åbningsgudstjeneste og National Flagdag for Danmarks udsendte. Holmens personale er også tjenstgørende ved Christiansborg Slotskirke.

 

Sammen med kordegnen indgår du i et tæt samarbejde og har en gensidig vikarforpligtelse. Det er et fælles ansvar, at alle områder på kordegneområdet løses. Der kan forventes en varierende arbejdsbelastning og tjeneste i weekender og på helligdage.

 

Om dig

Du har veldokumenteret ledelseserfaring fra dine tidligere jobs. Eventuel erfaring fra en politisk styret organisation, f.eks. en kommune, staten eller en medlemsstyret organisation, vil være en klar fordel. Du har stærke administrative kompetencer og har en baggrund der gør dig i stand til at sætte dig ind i juridiske, administrative og personalemæssige problemstillinger, hurtigt og effektivt.  Du har måske en akademisk baggrund, der har givet dig værktøjer og evner til at mestre en stilling, hvor opgaverne er mangeartede og ofte bevæger sig i krydsfeltet mellem tro, kunst og forvaltning. Alternativt har du en længerevarende og veldokumenteret baggrund som leder i kirkeligt regi, hvor du har skabt udvikling og resultater.

Du vil folkekirken og det kirkelige liv. Her er det ikke altid sådan, at det der kan tælles, er det der tæller.  Alligevel formår du i dit daglige virke, og i samarbejde med medarbejderne, at optimere og om nødvendigt at forandre arbejdsrutiner og processer, således at kirkens drift og administration altid er effektiv og i overensstemmelse med god forvaltningspraksis.

 

Du kan lede gennem andre mennesker, og kan får andre mennesker til at skabe resultater. Du kan sætte dig i front for udvikling og forandring, men samtidig lede med empati og forståelse for de vilkår, der gælder i kirken. Du evner de svære samtaler. Det gælder både i dit ledelsesmæssige arbejde, men også i forhold til kirkens gæster og brugere, der ofte møder kirken i forbindelse med store og skelsættende livsbegivenheder. Du har en ukompliceret tilgang til samarbejde og har gode ”people skills”, og du kan begå dig i meget forskellige sociale og arbejdsmæssige sammenhænge.

Du kan indgå i en god og positiv dialog med menighedsrådet og kirkens præster, omkring kirkelige aktiviteter og det kirkelige liv. Du forventes at have kompetencer og personlige egenskaber der gør, at du kan fungere professionelt i et engageret, aktivt og medlemsstyret miljø.

 

Vi forventer, at du

 • har en positiv indstilling og formår at skabe trivsel og arbejdsglæde
 • har erfaring med personaleledelse
 • har et godt overblik og kan holde mange bolde i luften

Vi tilbyder

 • en spændende, udfordrende og selvstændig stilling i en afvekslende hverdag
 • et muntert, hjælpsomt og højt kvalificeret team af medarbejdere
 • en aktiv kirke for alle aldersgrupper, mange officielle handlinger samt høj koncertaktivitet
 • plads til faglig og personlig udvikling

Om ansættelsen

Stillingen er ledig fra 1. november 2020 eller snarest derefter

Ansættelse sker ved Holmens sogns Menighedsråd, beliggende Holmens Kanal 21, 1056 København K. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Lederen refererer til menighedsrådets kontaktperson.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 samt Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3.
Årslønnen aftales inden for intervallet 347.032,00 kr. – 433.790,00 kr. (nutidskroner).
Der er desuden rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner). Endelig er der et årligt OK-tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner). Hertil kommer pensionsbidrag på 18 %.
Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Overgår den nye administrationschef og daglige leder direkte fra en tjenestemandsansættelse som kordegn, har den ansatte ret til at bevare sin status som tjenestemand. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

 "Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering".
Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Kontakt, ansøgningsfrist m.v.
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Michael Bager, tlf.: 6067 9233. eller formand for menighedsrådet Kasper Ladegaard på 4045 9327. Stillingsbeskrivelser for stillingen kan rekvireres hos kordegn Helle Bjørn, hb@km.dk
Ansøgning med bilag sendes pr. mail til 7036fortrolig@sogn.dk senest torsdag d. 22. oktober 2020 inden kl. 23.00.