Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder

Hvem vil være vores nye medarbejder?

Nødebo og Gadevang kirker har en stilling som kirke- og kulturmedarbejder ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på 20 timer om ugen.

Vi søger et venligt og udadvendt menneske, der har en interesse i det kirkelige arbejde, og som kan arbejde selvstændigt, men samtidig er villig til at indgå i et kreativt team.

Sådan ser kirke- og kulturmedarbejderens arbejdsopgaver ud: 

  • Kreativ medarbejder og sparringspartner til præsten i forbindelse med konfirmandundervisning. 
  • Undervisning af minikonfirmander i samarbejde med præsten. 
  • Lede, organisere og inspirere de frivillige medarbejdere ved kirkerne 
  • Organisere og lede kirkernes arbejde med børn og ældre 
  • Praktisk koordinator i forbindelse med kirkens mange forskellige arrangementer som f.eks. højskoledage, sogneaftener og fællesspisning i præstegården. 
  • Overordnet ansvarlig for at mødelokaler, kontor og køkken fremstår rene og præsentable 
  • Ansvar for udlån af vores lokaler ved begravelser og bisættelse 
  • Deltage i planlægningsmøder og menighedsrådsmøder og indgå i aktivitetsudvalget. Derudover skal du være referent ved menighedsrådsmøderne.

Ansættelse sker ved Nødebo-Gadevangs Sogns Menighedsråd beliggende Nødebovej 24 3480 Fredensborg.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der har uddannelsen, vil blive foretrukket.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 291.236,00 kr. – 385.888,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 305.799,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.997,64 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.799,00 kr. – 436.854,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 320.360,00 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.997,64 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 888,82 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 173.174 kr. årligt ved ansættelse på 20 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Kirsten Aunstrup på mail kirsten@aunstrup.com

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7429fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23.9.2021 kl. 16.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 39.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.