Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist/kirkemusiker ved Egtved Kirke

En stilling som organist/kirkemusiker ved Egtved Kirke er ledig til besættelse pr. 01.01 2022 eller snarest derefter.

Stillingen er på 21 timer gennemsnitligt pr. uge med mulighed for udvidelse af stillingen.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Det musikalske ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder den månedlige plejehjemsgudstjeneste og de lejlighedsvise morgenandagter
  • Indgå i samarbejdet med præst og kirkesangere og kirkens øvrige personale. Vi vægter det gode samarbejde mellem alle kirkens ansatte højt.
  • Korledelse af voksenkor.
  • Indgå i samarbejde med menighedsrådet/aktivitetsudvalget om musikalske aktiviteter i og omkring kirke og kirkehus.
  • Lejlighedsvis medvirken ved konfirmandundervisning, minikonfirmandaktiviteter og stå for babysalmesang.
  • I samarbejde med menighedsråd/aktivitetsudvalg formidle kontakt til musikere, og ligeledes i samarbejde planlægge afvikling af bl.a. kirkekoncerter, fyraftenssang m.v.

Egtved Sogn har lidt over 3.600 indbyggere, heraf knap 3.100 folkekirkemedlemmer.

Orglet i Egtved Kirke er et Marcussen og Søn orgel med 17 stemmer. Desuden er der klaver i kirken, og klaver og flygel i Kirkehuset. Der er i separat bygning indrettet kontor til organisten med pc, printer og øveklaver.

Sognet er kendetegnet ved god opbakning til kirkens- og Kirkehusets aktiviteter og et levende forenings-, musik- og kulturliv.

Vi forventer, at du:

  • Er engageret og har lyst til samarbejde.
  • Har sans for liturgien og for musikkens betydning for gudstjenesten.
  • Kan se dig selv i både den klassiske og den rytmiske musikgenre.
  • Er initiativrig, fleksibel og åben overfor nye ideer.

Du må også gerne have en relevant musikpædagogisk baggrund og uddannelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Hans Peter Jørgensen tlf. 4081 2332 eller sognepræst Stig Skat Andersen tlf. 7555 1340 eller mail 7925@sogn.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 7925@sogn.dk  eller til Egtved menighedsråd, Kirkegårdskontoret, Fyrre Allé 2, 6040 Egtved, mærket ”organist”.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. 12. 2021

Samtaler og prøvespil finder sted den 14. og 15. december 2021 fra kl. 17.00

Menighedsrådet kan oplyse, der vil være en prøvetid jfr. gældende regler samt blive indhentet referencer og straffe- og børneattest.

Ansættelse sker ved Egtved Menighedsråd.

Primære arbejdssteder Egtved kirke, Fyrre Allé 6, 6040 Egtved og Kirkehuset, Kirkevej 41, 6040 Egtved

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 283.956,00 kr. – 415.012,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 984,37 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910,00 kr. – 386.161,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 305.799,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.291,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.776,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Ovenstående oplysninger om løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er gældende for en fuldtidsstilling (37 t/uge) og kvoteres derfor i overensstemmelse med den aktuelle stillings ansættelsesbrøk (pt. 21/37).