Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Blovstrød Kirke

Ledig stilling: Graver ved Blovstrød Kirke

Stillingen som graver ved Blovstrød Kirke, Allerød Kommune, er ledig pr. 1. februar 2022 eller snarest derefter.


Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer pr. uge.
Stillingen som graver er et ansvarsfuldt og virksomt job, hvor du får mulighed for at strukturere og planlægge din egen arbejdsdag. Du har ansvaret for drift og vedligehold af Blovstrød kirkegård og arealerne omkring. Der må påregnes sæsonudsving i arbejdstiden med mest arbejde om sommeren og mindre om vinteren, hvor du derfor må være til rådighed som medhjælp ved andre opgaver. 
Der er planlagt nyt kapel, ny materielbygning og renovering af kirken i 2022, og en helhedsplan for kirkegården i 2023 er under udarbejdelse, så du får mulighed for at være med i disse spændende projekter.


Graveren varetager følgende opgaver:

 • Daglig drift og vedligehold af vores velholdte kirkegård
 • Løbende dialog med kirkegårdens brugere og anvisning af gravsteder.
 • Pedel-lignende opgaver med oprydning, bortskaffelse af affald m.m. i bygningerne omkring kirken. 
 • Kirketjeneste som afløser ved sognegårdsbestyrerens fravær ved ferie, sygdom o.l. 

Administration af kirkegården (ønske om gravsted, regnskab, fakturaer) varetages af Hillerød Provsti.
 
 Vi forventer, at du:

 • har interesse i kirkens arbejde og gerne har en grøn baggrund
 • er kirkens positive ansigt udadtil 
 • kan arbejde selvstændigt inden for de af menighedsrådet givne rammer 
 • er fleksibel og har flair for planlægning og organisering
 • har evne til at møde medmennesker i både glæde og sorg 
 • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et positivt samarbejde med de øvrige medarbejdere, præster og menighedsråd
 • helst har den obligatoriske graveruddannelse eller alternativt er interesseret i at gennemføre de fem ugers uddannelse inden for de første to ansættelsesår.


Vi tilbyder:

 • et selvstændigt og udfordrende job med udviklingsmuligheder
 • et godt kollegialt samarbejde med sognets to præster, organist, kirkesanger, kirketjener og sognegårdsbestyrer. 
 • et arbejde i et sogn med stor tilflytning og høj aktivitet
 • mulighed for at være med til at udvikle og fremtidssikre kirkegårdens tilbud og udtryk 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Forbundet af Kirke – og Kirkegårdsansatte og det tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på 
http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Der er 3 måneders prøvetid.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos kirkeværge Tage V. Andersen på telefon 20 14 95 10. Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådets fortrolige postkasse via mail: 7449fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 16. december 2021 kl. 12.00.