Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener 37 timer

Stilling som kirketjener ved Nygårdskirken er ledig pr. 1. november 2019.

Stillingen er på 37 timer om ugen. Normalt fordelt på 4 hverdage samt tjeneste i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger i weekender og på helligdage. Den faste ugentlige fridag vil være mandag. Du vil have en 37 times kirketjener som nærmeste kollega.

Nygårdskirken har en stærk diakonal profil og er kendetegnet ved et aktivt sogneliv med mange velbesøgte aktiviteter. Det er en del af menighedsrådets visioner, at kirken skal være en aktiv del af byens liv. Med baggrund i menighedsrådets visioner vil der fremover blive igangsat nye tiltag for at styrke kirkens plads i lokalsamfundet.

 

Vi forventer, at du:

- er indstillet på, at en stor del af arbejdstiden bliver brugt på rengøring og pasning af kirkens udearealer,

- har interesse for kirken og evt. kendskab til opgaverne som kirketjener og erfaring inden for det kirkelige arbejde,

- har et godt kendskab til og er loyal over for folkekirkens opgave,

- har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere, præster, menighedsråd og frivillige,

- har evner som en dygtig 'handyman' m/k,

- har et godt humør og en positiv livsindstilling,

- er fleksibel og indstillet på skiftende arbejdstider og -opgaver, inkl. aftenarbejde,

- er imødekommende og kan omgås alle med venlighed og åbenhed, da du i høj grad vil være kirkens ansigt udadtil.

 

Ansættelse sker ved Nygårdskirkens Menighedsråd beliggende Brøndby Nord Vej 71, 2605 Brøndby.

Kirken er endvidere arbejdsplads for sognets to præster, en kirketjener, en organist, en kordegn samt en kirke- og kulturmedarbejder.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere.

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.169,96 kr. til 348.377,94 kr. Fikspunktet er 270.169,96 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.495,41 kr. Alle tal er anført i nutidskroner (1.04.2019) for fuldtidsstilling, som kvoteres efter ansættelsesbrøk. Menighedsrådets forslag til begyndelsesløn er fikspunktet. 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Pia Lipun på tlf. nr. 91712236 på hverdage efter kl. 17 eller på mail til lipunpia63@gmail.com.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9115fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 3. oktober 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 41. Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer i forbindelse med ansættelse.