Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist og korleder

Aarhus Domkirke har to ledige stillinger som organist og korleder til besættelse pr. 1. juni og 1. august 2020. Begge stillinger er på 37 timer pr. uge.

Menighedsrådet forventer til begge stillinger uddannelsesmæssige kvalifikationer på niveau svarende til kandidateksamen fra et dansk musikkonservatorium. Der efterspørges kompetencer på højt niveau indenfor orgelspil, voksenkorledelse, drengekorledelse og direktion af professionelle musikere. Der lægges desuden vægt på liturgisk forståelse. Vi opfordrer alle med kvalifikationer indenfor alle eller dele af de ovennævnte områder til at sende en ansøgning.

Det forventes, at man vægter samarbejde, fleksibilitet og engagement, har en positiv indstilling til arbejdet med børn, unge og ældre, og at man kan arbejde selvstændigt og struktureret med sans for både den kortsigtede og langsigtede planlægning og forberedelse. Vi tilbyder arbejdsvilkår, der tilgodeser et behov for vedvarende dygtiggørelse og vedligehold af det høje faglige niveau samt tid til at udvikle kirkens musikaktiviteter.

Aarhus Domkirke er kirkeligt og kulturelt samlingspunkt for Aarhus Domsogn og Aarhus Stift. Aarhus Domkirkes musikliv indgår som et vigtigt element i byens rige kulturliv i samarbejde med øvrige kulturinstitutioner – bl.a. Det Jyske Musikkonservatorium, Sangkraft Aarhus, Aarhus Bachselskab, Aarhus Musikskole, Aarhus Teater, Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Jazz Orchestra mm.

Aarhus Domsogn er et levende sogn, som i disse år gennemgår stor demografisk udvikling med udvidelsen på Aarhus Ø. Sognets indbyggertal er stadigt stigende med pt 15.000 indbyggere. 3-4 ugentlige gudstjenester er udgangspunktet for de faste arbejdsopgaver, som desuden består af bl.a. deltagelse i konfirmandundervisning, kirkelige handlinger, plejehjemsgudstjenester, musikgudstjenester, ordinationsgudstjenester, arrangementer i sognegården, forløb med minikonfirmander samt deltagelse i møder med øvrigt personale og menighedsråd. Det forudses, at byens udvidelse på Aarhus Ø vil få indflydelse på det samlede personales arbejdsopgaver i et endnu ukendt omfang.

De to nye organister har sammen med domorganisten ansvaret for planlægning og gennemførelse af kirkemusikalske aktiviteter ved domkirken og forventes i samarbejde med kirkens præster, øvrige personale og menighedsrådet at ville bidrage til at fastholde og udvikle det høje aktivitetsniveau. Det forventes at de 3 organister i fællesskab afholder og arrangerer ca. 20 koncerter årligt. Som en del af dette arbejde påhviler det organisterne at udarbejde relevante fondsansøgninger og at hjælpe med kommunikationsarbejde.

Til den ene stilling (mrk.: organist/drengekor) er foruden deltagelse i ovennævnte som særligt arbejdsområde knyttet det musikalske ansvar som dirigent for Skt. Clemens Drengekor. Koret har ca. 55 medlemmer i alderen 9-20 år. Koret medvirker ved én månedlig højmesse og ved en række koncerter. Der afholdes to ugentlige prøver. Koret udgør sammen med Aarhus Pigekor elitemiljøet i Sangkraft Aarhus, hvorfor drengekorets dirigent er en del af Sangkrafts styregruppe. Til koret er tilknyttet et spirekor med egen dirigent. Alle medlemmer modtager solosangsundervisning i samarbejde med Aarhus Musikskole. Skt Clemens Drengekor er organiseret som en selvstændig forening med egen, aktiv bestyrelse.

Det forventes, at drengekorets dirigent er særdeles aktiv i arbejdet med kontinuerlig rekruttering til koret, kontakt til bestyrelse, forældre og samarbejdspartnere, og at dirigenten har et særligt blik for betydningen af korets sociale liv.

Til den anden stilling (mrk.: organist/voksenkor) er foruden deltagelse i ovennævnte som særligt arbejdsområde knyttet det musikalske og personalemæssige ansvar for Aarhus Domkirkes Kantori. Kantoriet består af 16 voksne sangere og medvirker ved højmesser på samtlige søn- og helligdage, musikgudstjenester samt ved ordinationer og andre særgudstjenester. Desuden er kantoriets medlemmer forpligtet til i hold af 2 sangere at synge ved søndagens anden gudstjeneste kl. 17 samt ved kirkelige handlinger i kirke og på kapel. Endeligt forventes kantoriet årligt at være bærende kraft i 4 større koncertproduktioner.

Kantoriet har indenfor de senere år bl.a. medvirket på prisvindende indspilninger af Duruflés samlede værker for kor og orgel i eget navn, Jakob Buchanans Requiem samt på indspilning af musik af Frederik Delius med Aarhus Symfoniorkester. I koncertsammenhæng hører oratorie- og passionsopførelser med bl.a. Skt Clemens Drengekor og Aarhus Bachselskab til årligt tilbagevendende højdepunkter.

Aarhus Domkirke disponerer over tre orgler: Det nyrestaurerede hovedorgel (Frobenius/Marcussen, 1730-2020) med 96 registre, kororglet (Bruno Christensensen, 1970) med 22 registre og et Klop-positiv med 4 registre.

I sognegården, Kannikegade 12, har musikken til huse på 3. sal med korøvesal, eget kontor til de tre musikere, solosangslokaler samt opholdsrum. Der er adgang til elektroniske øveorgler.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i overensstemmelse med overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollat jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Bruttoløn er mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Ansøgningen sendes elektronisk i en samlet pdf til Aarhus Domkirkes Kontor på mail 8114fortrolig@sogn.dk