Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Roskilde Domsogn søger en erfaren administrationschef (genopslag)

Stillingen som administrationschef genopslås på grund af korrigeret indhold i stillingsopslag.

Domsognet ledes af 2 ligestillede ledere - en kirkegårdsleder og en administrationschef hvortil de forskellige funktioner er forankret, og det er stillingen som administrationschef, der nu er ledig til besættelse.

Domsognet har godt 50 fuldtidsbeskæftigede, fordelt nogenlunde ligeligt med 25 ved kirken, hvor medarbejderne tilhører mange personalegrupper, og 25 på kirkegårdene, hvor langt de fleste er gartnere.

Menighedsrådet består af 15 folkevalgte og 5 præster samt medarbejderrepræsentation. Rådet er øverste ledelse i sognet, og administrationschefen refererer til rådet i varetagelsen af den daglige ledelse.

Vi forventer, at du

  • har gode lederevner og 3-4 års dokumenteret ledelseserfaring
  • har haft personaleansvar for medarbejdere og også gerne for ledere
  • har erfaring med at referere til en bestyrelse/direktion
  • har erfaring med og lyst til at arbejde i en politisk/folkevalgt ledet organisation
  • er et empatisk menneske, der ikke er konfliktsky

Din uddannelse er mindre vigtig, fordi de faglige ressourcer allerede er til stede i organisationen, men det er en fordel, hvis du har været med til at gennemføre organisationsudvikling og/eller omstruktureringer. Og kirkelig entusiasme vil absolut være en fordel.

Administrationschefens vigtigste opgave er at omsætte menighedsrådets beslutninger i fælles mål for medarbejderne. Sognet er inde i en løbende omstruktureringsproces, og den nye administrationschef bliver en nøgleperson også i denne proces. Kirkegårdslederen er øverste ansvarlig for Domsognets kirkegårde, og de 2 ledere har et tæt samarbejde, idet bl.a. SU- og arbejdsmiljøorganisation er fælles for kirke og kirkegård.

Roskilde Domkirke er verdenskendt for sine kongegrave og optaget på UNESCO’s liste over verdens umistelige kulturarv, og den er samtidig sognekirke i et af Danmarks største sogne. Det giver mangfoldige og mangeartede begivenheder og udfordringer 7 dage om ugen.

Der henvises i øvrigt til hjemmesiden www.roskildedomkirke.dk, hvor Domsognets visioner og værdigrundlag også findes.

Administrationschefen er forpligtet til at arbejde ud over den normale arbejdstid på 37 timer om ugen, hvis forholdene kræver det, og der er aftenarbejde i hvert fald en gang om måneden i forbindelse med menighedsrådsmøder, ligesom en del udvalgsmøder afvikles sidst på eftermiddagen. Vedrørende rådighedsforpligtelsen henvises der til protokollatets § 6, jf. organisationsaftalens §§ 11 og 12, jf. nedenfor.

Arbejdspladsen er Roskilde Domsogns Administrationskontor, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingen blev ved aftale i marts 2015 mellem CO10 og Kirkeministeriet aftalt lønindplaceret på kr. 495.000 årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012), svarende til kr. 549.959,36 (nutidskroner) og med et rådighedstillæg på kr. 31.100 årligt (afrundet grundbeløb), svarende til kr. 34.310,64 (nutidskroner).

Det til stillingen knyttede OK tillæg er på 833,27 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Roskilde Domsogn anvender ved besættelse af stillingen en test af personlighedstræk med ekstern bedømmelse, som ansøgere skal være indstillet på at gennemføre. Desuden må ansøgere være indstillet på, at der indhentes referencer.

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 38 og 39.

Du er velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Anne Rosendal for yderligere oplysninger, tlf.nr.  27 29 27 03.

Ansøgningen sendes til 7156fortrolig@sogn.dk senest 21. september 2021 kl. 8.00.

Tidligere indgivne ansøgninger fra ansøgere, der opfylder ansættelsesbetingelserne, vil blive taget i betragtning, medmindre de tilbagekaldes.