Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist

Organist

Organist søges En stilling som organist ved Magleby-Stevns og Holtug kirker er ledig pr. 1. december 2020 og ønskes besat fra denne dato eller snarest muligt derefter. Stillingen er på 15 timer pr. uge. Organisten skal, med lyst til at påvirke det musikalske indhold i kirkens regi, inden for sin aftalte rammetid varetage følgende opgaver:

Spille ved gudstjenester på søn- og helligdage samt ved andre særlige højtider i begge kirker.

Spille ved begravelse, bisættelse, vielse og dåb.

Spille ved kirkelige arrangementer såsom før-jul på plejehjem og lejlighedsvise sangaftener arrangeret af menighedsrådet.

Deltage i menighedsrådets Aktivitetsudvalg hveranden måned, konfirmandundervisning (lejlighedsvis), kalenderplanlægning og planlægning af særlige musikalske indslag i gudstjenesten.

Skaffe vikar i påkommende tilfælde (med hjælp i en eksisterende vikarfortegnelse eller fra menighedsrådets kontaktperson).

Sognene har tilsammen 2000 indbyggere. De er kendetegnet ved landlige omgivelser på det nordlige Stevns.

Orglet i Magleby kirke er bygget af Carsten Lund i 2011, med 10 stemmer, to manualer og pedal. I Holtug kirke er et orgel af Ramus fra 1861 udvidet til 7 stemmer, uden pedal og stadig velfungerende. Begge kirker råder desuden over et elektronisk klaver.

Vi forventer: At du spiller orgel såvel som klaver.

At du er uddannet eller er under uddannelse som kirkemusiker.

At du indgår i et konstruktivt samarbejde med sognepræst, øvrige ansatte og menighedsråd, og at du er indstillet på, at tjenester lejlighedsvis ligger på hverdage og aftener.

At du har en vis fortrolighed med digitale medier, da præsten bruger sådanne til at orientere om kirkelige handlinger.

Ansættelse sker ved Magleby-Stevns og Holtug sognes Menighedsråd, adresse: Kirkevænget 1, 4672 Klippinge.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 samt organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker, med tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en fuldt uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.964,00 kr. – 412.101,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. D.v.s. en bruttoløn mellem 314.687,00 kr. – 383.453,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere POorganister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 303.654,00 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,00 kr. (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke; 30.780,28 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker; 36.627,44 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. OK-tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner).

OK-tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Hans Lindegaard på telefonnummer 4073 1497 eller mail 7495fortrolig@sogn.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til 7495fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 6. november 2020. Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted medio november. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.