Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder ved Hasle kirke og Ruts kirke søges

                         Sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder

 

En stilling som sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder ved Hasle Kirke og Ruts Kirke i Hasle-Rutsker Pastorat på Bornholm er ledig pr. 1 februar 2020

 

Stillingen er på 9 timer pr. uge.

 

Sognemedhjælperen forventes at varetage følgende opgaver:

 

Inden for kirkens tilbud til børn:

Minikonfirmandundervisning – (En dobbelt-lektion om ugen 5-6 måneder om året).

Medvirken ved en del gudstjenester, især familie- og børnegudstjenester, herunder spaghettigudstjenester.

Udbringning af dåbshilsner.

Inspirere og organisere frivillige medarbejdere i kirkens tilbud til børn og børnefamilier.

Lejlighedsvis medhjælp i frivilligt kirkeligt børne-unge arbejde i sognene.

 

Inden for kirkens diakoni:

Inspirere til diakonalt engagement og organisere frivillige medarbejdere i diakonale opgaver så som besøgstjeneste og evt. andre diakonale opgaver.

I det omfang arbejdstiden tillader det også selv udføre besøgstjeneste.

 

Hasle og Rutsker Sogne har tilsammen 2350 indbyggere, èn præst og 2 menighedsråd.

 

Vi forventer, at du er smilende, udadvendt og kan lide at være sammen med mennesker i alle aldre. Du er personlig kristen og kan lide at dele troen med andre.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Bornholms Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen er omfattet af en samarbejdsaftale mellem Hasle menighedsråd og Rutsker menighedsråd om personale og aktiviteter.

Ansættelse sker ved Hasle Sogns Menighedsråd beliggende Kirkegade 4 A, 3790 Hasle

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikerog det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Der henvises til Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer, herunder § 14 om obligatoriske krav til uddannelse samt § 15 i cirkulæret vedrørende undtagelse af uddannelseskravene.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 379.975,98 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 301.113,39 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.507,40 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 301.113,39 kr. – 430.161,36 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 315.451,45 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.507,40 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 875,21 kr. (nutidskroner)

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Jens Jørgen Rasmussen på telefon 56 964009, eller mail jjra@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådsformand Filip Ambrosen Julegade 2C, 3790 Hasle, eller på mail til 7557fortrolig@sogn.dk cc. Leo Nielsen Tofteløkken 11, 3790 Hasle, mail til 7558fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 16 december 2019 kl. 18.00.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 51.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.