Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder til et spændende kirkemiljø i Sejs-Svejbæk

Sejs-Svejbæk kirke er en kirke, som ønsker at række ud til alle de mennesker, som bor i sognet.

Sognet danner forstad til Silkeborg, men adskilt fra byen af skov. Det ligger i et naturskønt område, alligevel tæt ved Silkeborg – motorvejen. Der er stor befolkningstilvækst. Dermed finder der en kraftig forøgelse af de kirkelige aktiviteter sted. Derfor oprettes i sognet en stilling som Kirke- og Kulturmedarbejder.

Stillingen er på 13 timer pr. uge 676 timer på årsbasis og ønskes besat 1. september 2020 eller snarest derefter.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Du kan f.eks. være læreruddannet med kristendomskundskab som linjefag, have læst teologi eller religionsvidenskab, eller have en kandidat i diakoni.

Der henvises til følgende link: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/10001

Vi forventer at:

 • Du er fortrolig med den kristne grundfortælling og kan formidle den i øjenhøjde med børn og unge.
 • Du er god til at arbejde selvstændigt, samtidig med at du indgår i samarbejde med præsterne og kirkens øvrige medarbejdere.
 • Du er fortrolig med brug af de sociale medier og har lyst til at viderebringe de gode historier om kirkens arbejde.
 • Du kan samarbejde med vores frivillige og motivere og styrke det frivillige arbejde.

Sognet og kirken:

Der bor 4500 indbyggere i sognet, hvoraf mange er børnefamilier. Der er således meget arbejde for børn og børnefamilier, men folk bliver boende, så der er også en stor ældregruppe, hvor mange bliver alene.

Der er tæt og positivt samarbejde med skole, institutioner og foreninger.

Der bliver 3-4 konfirmandhold fremover. Minikonfirmander undervises i skoletiden, og klasselærerne deltager.

En stor gruppe frivillige understøtter muligheden for at lave mange forskellige aktiviteter.

Der er tæt samarbejde med nabosognet, Linå, med mange fælles ansatte.

Der henvises i øvrigt til kirkens hjemmeside for yderlige oplysninger: www:sejs-svejbaek-kirke.dk

Arbejdsopgaver:

 • Undervisning af minikonfirmander
 • Hjælp til undervisning af konfirmander.
 • Planlægning og afvikling af gudstjenester for børn i samarbejde med præsten.
 • Udvikling af aktiviteter for børnehave og skole.
 • Kommunikations- og informationsopgaver primært på sociale medier
 • Samarbejde med de frivillige og være medkoordinator.
 •  

Vi er opmærksomme på, at stillingen er ny, og ikke alt kan iværksættes på en gang. Den primære opgave er undervisning af minikonfirmander og bistand af anden undervisning samt samarbejdet med skole og andre institutioner i sognet.

Arbejdssted og tid:

Arbejdsstedet er primært Sejs-Svejbæk kirke, Silkeborg Provsti. Arbejde i Linå sogn kan forekomme. Arbejdstiden kan variere. Der må påregnes aften- og weekendarbejde.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte sognepræst Marie Ginnerup Vestergaard på tlf. 21471640, mail: mgo@km.dk eller sognepræst Hans Marstrand tlf. 93953344, mail: hmje@km.dk

Menighedsrådsformand Flemming Østergaard, tlf. 86846906,eller 40197573 mail: 9143fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist: Mandag den 27. juli 2020 kl. 18.00

Ansøgningen sendes på mail til 9143fortrolig@sogn.dk

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 –Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 289.193kr. – 383.181kr. (nutidskroner). Fikspunkt er 303.654kr.årligt for en fuldtidsstilling. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.773kr. for en fuldtidsstilling (nutidskroner)

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling aflønnes i løngruppe 2. årslønnen aftales inden for intervallet 303.654kr – 433.790kr. for en fuldtidsstilling (nutidskroner). Fikspunktet er 318.113kr. årligt (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 31.773kr. årligt for en fuldtidsstilling.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Stillingen er tidsbegrænset til tre år med mulighed for forlængelse og skal evalueres efter to år.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 33