Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener til Ølstykke Sogn søges (25 timer)

Håber at det er noget for dig - for som kirketjener at varetage følgende opgaver:

Være med til at skabe gode rammer for de aktiviteter, der foregår i vores kirker og i de lokaler, der ligger i tilknytning til kirkerne.

Du skal deltage aktivt ved vores gudstjenester og andre kirkelige handlinger, ved aktiviteter i kirkernes lokaler, herunder kirkekoncerter og nye aktiviteter, der bliver iværksat.

Renholdelse af kirkerne og de tilknyttede lokaler og kontorer.

Foretage indkøb og kontakt til evt. håndværkere i samarbejde med bl.a. kirkeværge og formanden for menighedsrådet og Bygningsudvalget.

Sognet har 15.200 antal indbyggere, heraf 11.800 medlemmer af Folkekirken, 15 antal ansatte i sognet og 4 præster. Sognet er kendetegnet ved et stort antal medlemmer af Folkekirken, og  aktiviteter for børn, børnefamilier, unge og ældre

Vi forventer, at du: 

  • Deltager aktivt ved de kirkelige handlinger og kirkens aktiviteter.
  • Udøver en høj grad af selvstændighed i opgavernes løsning efter bl.a. koordinering med de to andre kirketjenere og kordegn
  • Selvstændigt løser opgaver i et positivt samarbejde med de øvrige ansatte ved kirkerne, ligesom vikarierer for tilsvarende funktioner ved ferie og fridage..
  • Er villig til at deltage i både aften- og weekendarbejde.
  • Evt. har erfaring som kirketjener.

Ansættelse sker ved Ølstykke Sogns Menighedsråd beliggende Kirkepladsen 2, 3650 Ølstykke.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.213,56 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau vil afhænge af tidligere, for kirken relevante kompetanceer og uddannelser. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Lise-Lotte Nielsen på telefonnummer 23473871/mail LLNI@km.dk.

Du kan læse mere om sognet på www.oelstykkesogn.dk

Ansøgning med CV og andet relevant materiale, inkl. evt. referencer sendes på mail til sognets fortrolige postkasse 7409fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 26. februar 2021, kl. 1200.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 13/14.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer såfremt disse ikke er anført i ansøgning.