Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkemusiker til Bevtoft og Skrydstrup kirke

En stilling som kirkemusiker ved Bevtoft Sogns Menighedsråd er ledig pr. 1. april 2023.
Stillingen er på 21 timer pr. uge, fordelt mellem 12.5 time ved Bevtoft kirke og 8,5 timer ved 
Skrydstrup kirke.
Kirkemusikeren skal varetage følgende opgaver:
• Musiskalsk ledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlinger på orgel og klaver, hvor vi 
bruger salmebogen, kirkesangbogen og højskolesangbogen.
• Arrangere sangaftner og spille fra ”bladet” fra højskolesangbogen til “morgensang”, 
“tirsdagskaffe” og andre arrangementer.
Hvem er vi:
Bevtoft og Skrydstrup sogne er kendetegnede ved at være landsbysogne med et aktivt kirkeliv og 
forskellige aktiviteter ud fra kirken. Der er 1 præst, 2 menighedsråd og 4 ansatte. Her har den 
enkelte ligeværdig betydning for fællesskabet omkring kirken, og samarbejdet med mange er i 
fokus, og her vil du få mulighed for at være med til at forme indholdet i stillingen.
Orglerne:
Orglet i Bevtoft kirke er fra Marcussen & Søn, 2003, med 12 stemmer og 2 manualer.
Orglet i Skrydstrup kirke er fra P.G. Andersen &Bruhn, 2010, ligeledes med 12 stemmer og 2 
manualer. 
Vi tilbyder dig:
• At blive mødt med tillid og åbenhed
• En stilling med gode udviklingsmuligheder
• Et godt og positivt arbejdsklima
Vi forventer, at du:
• Har gode samarbejdsevner er engageret og flexibel
• Kan se dig selv i ansvaret for kirkemusik på tværs af to sogne og sammen med kolleger og 
menighed kan være med til at bidrage til det musikalske og kirkelige liv i vores sogne.
• Er velbevandret i klassisk kirkemusik og er interesseret i at bringe rytmisk musik ind i 
kirken
• Ønsker at udvikle og forny dine evner, og gerne deltager i uddannelse, kurser mm.
• Er kreativ og kan komme med forslag til at udvikle og opdaterer musik og aktiviteter i og 
omkring kirken
Ansøgningen: med relevante bilag sendes på mail til 8957fortrolig@sogn.dk
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Erling Pedersen på 
telefonnummer 20424918 eller på mail 8957fortrolig@sogn.dk .
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer i forbindelse med ansættelsen.
Frist:
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27.1.23 kl. 12.00. 
Hvis du ikke har hørt fra os inden d. 3.2.23, er stillingen besat til anden side.
Ansættelsessamtaler:
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i Bevtoft kirke d. 3.2.23 mellem kl. 13-
18.
Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelse sker ved Bevtoft Sogns Menighedsråd beliggende Krügersvej 46, 6541 Bevtoft.
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Haderslev Domprovsti i 
overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre 
ansættelsesmyndigheder. Aktuelt er der indgået samarbejdsaftale med Skrydstrup Sogns 
Menighedsråd.
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet 
og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 
for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og 
kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. 
Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, 
CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for 
organister. 
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk
Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved 
ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. 
(nutidskroner). Fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til 
stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner). 
OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner). 
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker 
Forening inden ansættelsen.
Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny 
løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,1 kr. – 395.331,08 kr. årligt 
(nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 
41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold 
til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt (nutidskroner) og 
basisløntrin 2 udgør kr. 328.919,93 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet
Rådighedstillægget udgør årligt 31.733,77 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Vi glæder os meget til at møde dig og lære dig at kende :o)