Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Koordinator for persisktalende i folkekirken

Koordinator for persisktalende i folkekirken

Baggrund og rammer for arbejdet

Siden 2014 er mindst 700 persisktalende blevet døbt og optaget som medlemmer i folkekirken. For at fastholde og styrke deres kontakt til og inklusion i det folkekirkelige fællesskab, søges en persisktalende koordinator, som får ansvar for at koordinere og udvikle arbejdet blandt persisktalende med henblik på at supplere og understøtte deres fortsatte tilknytning til folkekirken på lokalt plan.

Koordinatoren ansættes i Vor Frue-Vesterbro Provsti og finansieres af midler fra et samarbejde mellem provstier i hele landet. Dette samarbejdet har til formål at virke for evangeliets udbredelse blandt migranter i Danmark inden for særskilte kultur- og sproggrupper samt fremme deres inklusion i samfundet og folkekirken. Folkekirkens mellemkirkelige Råd varetager den daglige ledelse og tilrettelæggelse af opgaverne for den persisktalende koordinator.

Arbejdsopgaver
Koordinatorens primære opgaver er:


 • At rådgive og bistå lokale præster/menigheder i deres daglige arbejde blandt persisktalende personer med gudstjeneste, undervisning, mission og diakoni.
 • At understøtte etableringen af nye kristne persisktalende fællesskaber i tilknytning til folkekirken, hvor der identificeres et behov.
 • At identificere lederpotentiale og bidrage til udvikling af et sundt kristent lederskab blandt persisktalende.
 • At fungere som kulturel og sproglig tolk mellem persisktalende og dansktalende i menighederne.
 • At arrangere lejre, undervisningsweekender, temadage mv., som er særligt målrettet persisktalende.
 • At identificere og tilgængeliggøre relevante materialer i det persisktalende arbejde.
 • At fastholde kontakten til persisktalende gennem sociale medier og andre relevante medier.
Profil

Det er en forudsætning, at du:

 • er velfunderet i den kristne tro.
 • er god til at samarbejde og kan begå dig bredt i folkekirken.
 • har dokumenteret pastoral erfaring med forkyndelse, undervisning og sjælesorg.
 • besidder stor personlig integritet og har en ledelsesstil præget af ydmyghed.
 • kan møde alle mennesker uanset baggrund med empati og rummelighed.
 • taler persisk på modersmålsniveau og har solide danskkundskaber i skrift og tale.
Det er en forudsætning, at koordinatoren i forbindelse med sit arbejde fortløbende styrker sin viden om folkekirken samt øger sin fortrolighed med dansk sprog, kultur og samfund.

Arbejdssted er åbent for forhandling. Stillingen indebærer omfattende rejseaktivitet, primært i Danmark.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 25 timer om ugen og med tiltrædelse den 1. november eller snarest herefter. Arbejdstiden er som udgangspunkt hverdage i dagtimerne, men der kan forekomme arbejde på søn- og helligdage samt om aftenen.

Ansættelse sker som kirke- og kulturmedarbejder. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet og derfor skal supplere kompetenceniveauet, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 195.401 – 258.906 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 205.172 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 21.468 kr. (nutidskroner). Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 205.171 kr. – 293.101 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 214.941 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 596 kr. årligt (nutidskroner).

Der vil blive indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte sognepræst Niels Nymann Eriksen på telefon 2348 0481 eller formand for menighedsrådet Jens Andersen på tlf. 6162 3224.

Søg stillingen via Søg jobbet eller Søg stilling senest den 1. oktober 2020.

(Læs mere på www.migrantsamarbejde.dk )