Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Hover Kirke

Stillingen som graver ved Hover Kirke er ledig til besættelse pr. 1. december 2021  eller snarest derefter.  Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Hover Kirke er en smuk lille romansk landsbykirke uden tårn fra 1100-tallet.  Kirken blev optaget i Kulturministeriets Kulturkanon i 2006, idet den er velbevaret som en af de tidligste stenkirker og tilhører den grundtype, som landets kirker helt op til i dag er udviklet fra.

Opgaverne som graver ved kirken er meget varierede og servicebetonede.  Vi forventer at ansøgere:

 • Kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, renholdelse af kirke, gravfæstelser m.m.
 • Kan forberede og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger.  Desuden afvikles forskellige arrangementer som alternative gudstjenester, babysalmesang mv. i løbet af året, som graveren ligeledes servicerer.
 • Kan vejlede kirkegårdens brugere
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Er udadvendt og imødekommende
 • Er fleksibel, engageret og initiativrig
 • Har et positivt livssyn, godt humør og en god fornemmelse for arbejdets særlige karakter.
 • Har IT-kundskaber på brugerniveau.
 • Har gode samarbejdsevner. Skal være indstillet på at samarbejde med pastoratets andre gravere.
 • Fungerer godt socialt og er indstillet på et godt og konstruktivt samarbejde med præster, menighedsråd og kirkens øvrige personale.
 • Har lyst til at engagere sig i kirkens liv og vækst.

Graveren skal være afløser ved kirken i Ølstrup i forbindelse med sygdom, ferier mv.

Der er ikke automatisk ringeanlæg.

For et par år siden blev indrettet nye velfærdsfaciliteter for kirkens personale samt et rummeligt graverkontor.  I denne forbindelse blev ligeledes bygget et nyt maskinhus.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for gravere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Menighedsrådet stiller ikke krav om gartnerisk uddannelse.

For gravere uden gartnerisk uddannelse er stillingen indplaceret i løngruppe 1.  Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.894,58 kr. – 356.764,74 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt  298.894,58 kr.  Der ydes et årligt rådighedsbeløb.

Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen.  Rådighedstillægget udgør årligt 12.332,42 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 311.226,65 kr. årligt med både basisløn og rådighedstillæg ved ansættelse på 1924 timer (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.  Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Hvis du vil vide mere om stillingen eller se kirken og kirkegården, er du velkommen til at kontakte menighedsrådets formand Vagn Gravesen på tlf. 97348186 eller 21643297.  Man kan også kontakte kirkeværge Ernst Sørensen på tlf. 23286851.

Ansøgning med relevante bilag sendes til formanden for menighedsrådet Vagn Gravesen E-mail   8757fortrolig@sogn.dk   eller Lyngsmosevej 2, Hover, 6971  Spjald.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag d. 22. september 2021.  Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag den 30. september 2021.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen

Hover-Torsted Menighedsråd