Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder

 

Initiativrig og engageret kirke- og kulturmedarbejder søges til kirkerne i Gug og Sdr. Tranders

Sdr. Tranders Sogn søger personen, der kan være med til at samle og udvikle de mange aktiviteter i begge kirker.

Arbejdsopgaverne

 KK-medarbejderen tilrettelægger og varetager undervisningen af sognets minikonfirmander

 KK-medarbejderen er tovholder ved planlægning og gennemførelse af sognets skole-kirke samarbejde, hvor vi forventer mindst to projekter årligt

 KK-medarbejderen assisterer præsterne ved konfirmandundervisningen i særlige tilfælde

Børne- og ungdomsarbejde

 KK-medarbejderen er engageret i sognets børne- og ungdomsarbejde og deltager i arbejdet omkring børnegudstjenester, familie- og BUSK gudstjenester

 KK-medarbejderen bidrager til udviklingen og gennemførelsen af nye tiltag for denne målgruppe

 KK-medarbejderen er desuden tovholder på sognets kontakt til FDF og sidder i det dertil nedsatte udvalg

Diakonalt arbejde

 KK-medarbejderen koordinerer og inddrager relevante frivillige i sognets arbejde

 KK-medarbejderen er aktiv ved udviklingen af eventuelle nye tiltag

 KK-medarbejderen deltager i sognets aktiviteter, når det vurderes hensigtsmæssigt

Administration og PR

 KK-medarbejderens udarbejder PR opgaver for kirkerne, herunder redaktør for Kirkeavisen, hjemmesiden og de sociale medier

 KK-medarbejderen er ansvarlig for sognets kirkeavis og fast medlem af kirkeavisudvalget

 KK-medarbejderen er afløser i administrationen, heraf også kordegnefunktioner

Faglige kvalifikationer

 Undervisningserfaring

 IT-flair, erfaring med webopdatering, tekstskrivning og korrekturlæsning

 PR-erfaring

 Du besidder gode kommunikative evner, mundtligt som skriftligt

Personlige kvalifikationer

 Gode samarbejdsevner

 Du er positiv, selvstædig, ansvarlig og serviceminded

 Du er som kollega god til at bakke op, men er også god til at sige fra, hvis der er behov for det

 Dygtig formidler og god til at skabe relationer blandt bøn og unge

Om Sdr. Tranders Sogn

Sognet er i disse år i en rivende udvikling. Vi er et velfungerende sogn og vi har et mangfoldigt kirkeliv for børn, unge, voksne og ældre. Af vore mange aktiviteter vil vi gerne fremhæve: mange forskellige former for gudstjenester, foredragsaftner, koncerter og studiekredse.

Sognet er organiseret med fire sognepræster, 2 organister, en daglig administrativ leder og en personalegruppe på 8 personer.

Vil du vide mere er du velkommen til at besøge vores hjemmeside www.gugkirke.dk

Vi tilbyder

Stilling på 30 timer pr. uge, hvor aften- og weekendarbejde forekommer. Du vil refererer til daglig leder.

Løn

Du tilbydes løn efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centrale organisation og organisationsaftale for sognemedhjælpere eller kirkemusikere og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Ansættelse sker ved Sønder Tranders Sogns Menighedsråd beliggende, Nøhr Sørensens Vej 7, 9210 Aalborg SØ

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 286.774,24 kr. – 379.975,98 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 301.113,39 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.507,40 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 301.113,39 kr. – 430.161,36 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 315.451,45 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.507,40 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 875,21 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau for en medarbejder der ikke opfylder kompetencekravene er 244.146,00 kr. årligt ved ansættelse på 30 timer (nutidskroner). Såfremt medarbejderen opfylder kompetencekravet, vil menighedsrådets forslag til lønniveau være 255.771,60 kr. årligt ved ansættelse på 30 timer (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Der indhentes børneattest.

Tiltrædelse

Den 1. januar 2020 eller efter aftale. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte daglig leder Mette Sørensen, 51 309 309, mail: ames@km.dk eller til menighedsrådets formand Anni G. Walther, mobil: 25 20 16 00 mail: annigwalther@gmail.com. Der vil være prøvetid på 3 måneder.

Ansøgning

Kan du se dig selv som vores nye Kirke- og kulturmedarbejder, så send os din ansøgning og opdateret CV til 8370fortrolig@sogn.dk senest den 18. november 2019. Samtalerne bliver afholdt den mandag den 25. november 2019