Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Ansvarlig Graver søges til Gudhjem Kirke

 

En fuldtidsstilling som graver er ledig til besættelse d. 1. maj 2021.

Ansættelse sker ved Gudhjem Sogns Menighedsråd, Kirkevej 9, 3760 Gudhjem.

Jobbet er alsidigt. Det består i at renholde og vedligeholde kirkegårdene samt kirkens øvrige arealer, således at de til enhver tid fremtræder i velholdt stand.

Desuden at gøre tjeneste i kirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder også koncerter og aftensang. Dertil kommer rengøring og pyntning af kirken til gudstjenester samt betjening af det automatiske klokkeanlæg.

Du bliver ansvarlig for at holde det elektroniske gravsteds arkiv ajour samt sende fakturaer til gravstedindehaverne for vedligeholdelse og pasning af gravsteder. Vi ser gerne, du har kendskab til IT og gerne DAB- Den Digitale Arbejdsplads for menighedsråd og medarbejdere.

Vi forventer, du er i stand at varetage de administrative opgaver, og du har respekt for kirkens værdier. Gudhjem kirke har sammen med Østerlars formuleret en fælles vision: En levende kirke, mangfoldig og i udvikling. Se mere på kirkens hjemmeside: https://www.gudhjemkirke.dk/

Jobbet er selvstændigt og kræver stor ansvarsfølelse samt evne til at organisere og planlægge arbejdsgange. Vi forventer at du har økonomisk forståelse og formår at overholde budgettet for kirkegårdene. Vi lægger vægt på, du er fleksibel, samarbejdsvillig og vil have et nært samarbejde med menighedsrådet og dine kolleger ved kirken, herunder specielt kirkens gravermedhjælper, hvor du bliver nærmeste leder. Vi ønsker derfor, du er i besiddelse af lederkompetencer.

I dit daglige arbejde vil din nærmeste kontakt til menighedsrådet være kirkens præst, kontaktperson og kirkeværge.

Ansættelsen er omfattet af organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.522,00 – 353.933,00.

Fikspunktet er årligt kr. 303.371,00 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Der ydes et rådighedstillæg på 21.713,75 årligt.

Ud over løn indbetaler arbejdsgiver pensionsbidrag efter gældende regler.

Ansættelsen sker på fuld tid med en årlig arbejdstid på 1924 timer, svarende til gennemsnitlig 37 timer per uge.

Yderligere oplysninger om graverstillingen kan fås hos Graver Charlotte Schmidt telefon 2175 5852 eller kontaktperson Kirsten Laurberg Lund 4081 1640.

Menighedsrådet gør opmærksom på, der vil blive indhentet straffe og børneattest.

Ansøgningen sendes til kontaktperson ved Gudhjem Kirke Kirsten Laurberg Lund på mail; 7566fortrolig@sogn.dk senest torsdag d. 15. april 2021.