Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder til Paarup Sogn

Paarup Menighedsråd søger en kirke- og kulturmedarbejder på fuld tid fra den 1. januar 2020.
Stillingen er nyoprettet.

I Paarup sogn er der cirka 11.000 indbyggere. Af disse er cirka 9.000 medlemmer af folkekirken svarende til en medlemsandel på 83 %. Hertil kommer et betydeligt antal sognebåndsløsere, ca. 300. Sognet har 7. klasser til konfirmandforberedelse samt 6 hold minikonfirmander. Der er tre præster, 1,6 kordegn samt 1,6 organist. Det afføder et rigt og varieret menighedsliv med alt fra babysalmesang til pensionistklubber etc., se hjemmesiden Paarupkirke.dk

Til konsolidering og styrkelse af dette arbejde ønsker menighedsrådet at ansætte en medarbejder med pædagogisk baggrund og erfaring. Stillingen vil have følgende hovedområder: undervisning, organisation, koordinering og kommunikation.

Det forventes at blive udfoldet i følgende funktioner:

Undervisning:
Medvirken ved planlægning og afvikling af konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning og særlige tiltag i den forbindelse.

Kontaktperson for:
Skoler, daginstitutioner, plejecentre og folkekirkens samarbejdspartnere. Der er her tale om en konsolidering og udbygning af et allerede eksisterende godt samarbejde.

PR med ansvar for:
Redaktion af kirkeblad, udarbejdelse af foldere, flyere og plakater, pressekontakt med udsendelse af pressemeddelelser og opfølgende omtale, samt udarbejdelse af nyhedsbreve.

Diakoni:
Særlig fokus og omsorg for svage grupper i sognet, hvor du forventes at være tovholder i arbejdet med sognets frivillige, klubber og kredse i kirke og sognegård. Arbejdet er allerede i gang, men vi kan godt bruge din vinkel på det.

Vi lægger vægt på, at du har gode samarbejdsevner, er fleksibel og selvstændigt kan tilrettelægge dit arbejde. Vi hører også gerne fra dig, hvordan du vil sætte dig selv i spil over for de fire hovedområder.

For at opfylde kompetencekravet skal ansøger have basisviden inden for kristendomskundskab og kirkefaglighed svarende til lærerseminariernes linjefag i kristendomskundskab efter den gamle studieordning eller kristendomskundskab/religion efter den nye.

Arbejdsforhold:
Der er kontor i sognegården, som menighedsrådet forventer udvidet i løbet af 2020/2021.

Af hensyn til opgavernes fordeling over året forventes 3-4 ugers sommerferie afviklet i juli måned. Menighedsrådet anvender årshjul til overblik og planlægning.

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder, jf. Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1.

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 262.132-347.325 (nutidskroner 286.774,24-379.975,98) Fikspunktet udgør kr. 275.239 i årligt grundbeløb (nutidskroner 301.113,39).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 275.239-393.198 (nutidskroner 301.113,39-430.161,36). Fikspunktet udgør kr. 288.345 i årligt grundbeløb (nutidskroner 315.451,45). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 28.800 kr. i årligt grundbeløb (nutidskroner 31.507,40). 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Paarup Sogns menighedsråd er ansættelsesmyndighed.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Hanne Holmgren Kraaer på telefon 61789331 eller kraaer.tarup@nal-net.dk eller til sognepræst Lene Sørensen Placatka på telefon 66160792 eller lspl@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7784fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist 24. oktober 2019 kl. 12.00.
Samtaler forventes afholdt 31. oktober 2019 fra kl. 12.30.

Referencer samt børneattest vil blive indhentet.