Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver til Lødderup og Elsø Kirker søges

Stillingen som graver ved Lødderup og Elsø Kirker, Morsø provsti ønskes besat pr. 1. juli 2021, eller snarest derefter.

Der er tale om en fuldtidsstilling. Som graver ansættes man med en årsnorm, hvilket for en stilling på fuld tid svarer til 1.924 timer årligt incl. ferie og fridage. Du må være indstillet på, at arbejdsmængden varierer hen over året afhængigt af vind og vejr. Det må således påregnes, at arbejdstiden i vækstperioden vil overstige 37 timer pr. uge, til gengæld vil det ugentlige timetal i vintermånederne være lavere.

Graveren skal varetage følgende opgaver:
• varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
• indgå gravstedsaftaler, udsende regninger samt udføre andre administrative opgaver i forbindelse med kirkegårdens drift
• kirketjeneste ved kirkelige handlinger
• rengøring af kirke og andre bygninger
• være ansvarlig for vedligehold af arealer omkring kirkegårde og præstegård
• varetage snerydning og glatførebekæmpelse ved kirker og præstegård
Opgaverne løses i samarbejde med en gravermedhjælper, som er hjemsendt i vintermånederne.

Både Lødderup og Elsø kirker har automatisk ringeanlæg. Lødderup og Elsø sogne har i alt ca. 800 indbyggere. Sognet er kendetegnet ved at være et mindre landsogne, med et aktivt kirkeliv med et højt antal deltagende ved gudstjenester og andre aktiviteter.

Vi forventer, at du:
- har gode kompetencer inden for det grønne område
- evt. har erfaring fra lignende stilling
- kan arbejde selvstændigt
- har gode samarbejdsevner
- er fleksibel
- har IT-færdigheder (vi anvender bl.a. GIAS og Brandsoft)
- har evne til at møde mennesker i sorg
- har forståelse for kirken som arbejdsplads

Der er pligt til at gøre tjeneste ved sognets to kirker; Lødderup og Elsø kirke. Endvidere med andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har/fremadrettet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Lødderup og Elsø Sognes Menighedsråd v/ formand Margit Nielsen, Øksendal 4, 7900 Nykøbing M

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
Ansættes en graver uden gartnerisk uddannelse, vil der ske indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.522,31 kr. – 353.933,18 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 296.522,31 kr.
Ansættes en graver med gartnerisk uddannelse, vil der ske indplacering i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.924,77 kr. – 368.378,76 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 303.371,45 kr.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.713,56 kr.
Menighedsrådets forslag til lønniveau vil være en indplacering på fikspunktet, og den aktuelle løn vil være afhængig af, om den der ansættes, er gartnerisk uddannet eller ej.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.
Endvidere pensionsordning i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand Margit Nielsen på telefonnummer 23256619.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8693fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. april 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 17.

Menighedsrådet kan oplyse, at der efter aftale med ansøger, vil blive indhentet referencer.