Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Sønderup og Suldrup sogne Dalumvej 30 9541 Suldrup

Graver

Stillingen som graver ved Sønderup-Suldrup Sogne, Rebild provsti ønskes besat pr. 1. februar 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er en fuldtidsstilling på gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Som graver ansættes man med en årsnorm, hvilket for en stilling på fuld tid svarer til 1924 timer årligt incl. ferie og fridage. Du må være indstillet på, at arbejdsmængden varierer hen over året afhængigt af vind og vejr. Det må således påregnes, at arbejdstiden i vækstperioden vil overstige 37 timer pr. uge, til gengæld vil det ugentlige timetal i vintermånederne være lavere. Du vil få stor indflydelse på egen hverdag.

 

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 

 • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • indgå gravstedsaftaler, udsende regninger samt udføre andre administrative opgaver i forbindelse med kirkegårdens drift
 • kirketjeneste ved kirkelige handlinger
 • rengøring af kirke og sognegård
 • være ansvarlig for varmestyringen i kirke og sognegård
 • åbne og lukke kirke og sognegård i forbindelse med kirkelige handlinger, møder og andre arrangementer
 • klargøre lokaler til møder, minikonfirmander, babysalmesang mv.
 • varetage snerydning og glatførebekæmpelse ved kirke og sognegård
 • indgå i graverteam, som tilsammen varetager ovennævnte opgaver ved Sønderup og Suldrup Kirker
 •  

Sønderup og Suldrup Sogne har ca. 2.200 indbyggere og der er 6 ansatte i sognene. Sognene er kendetegnet ved at være et mindre landsogne. Se www.sonderupsuldrupkirke.dk

Der er automatisk ringning i kirken.

Vi forventer, at du:

 • har gode kompetencer inden for det grønne område – og gerne en gartnerisk uddannelse
 • evt. har erfaring fra lignende stilling
 • kan arbejde selvstændigt
 • har gode samarbejdsevner
 • er fleksibel
 • har IT-færdigheder (vi anvender bl.a. GIAS)
 • har evne til at møde mennesker i sorg
 • har forståelse for kirken som arbejdsplads

Det primære arbejdssted vil være Suldrup Kirke, men du vil indgå i et graverteam for sognets to kirker; Suldrup kirke og Sønderup kirke. Endvidere med andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har/fremadrettet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd beliggende Dalumvej 30, 9541 Suldrup.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansættes en graver uden gartnerisk uddannelse, vil der ske indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.315,23 kr. – 351.298,77 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 294.315,23 kr.

Ansættes en graver med gartnerisk uddannelse, vil der ske indplacering i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 365.636,83 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 301.113,39 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr.

Menighedsrådets forslag til lønniveau vil være en indplacering på fikspunktet, og den aktuelle løn vil være afhængig af, om den der ansættes, er gartnerisk uddannet eller ej.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Endvidere pensionsordning i henhold til gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Niels Peter Jakobsen på telefonnummer 40914140/mail 8339fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8339fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22/11-2019 .

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 49-50 .

Menighedsrådet kan oplyse, at der efter aftale med ansøger, vil blive indhentet referencer.