Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
Bispevalg

Bispevalg

En biskop bliver valgt af menighedsrådsmedlemmerne og præsterne i stiftet.

Når en kandidat efter en eller to valgrunder har opnået mere end halvdelen af alle stemmer, indstiller kirkeministeren ham eller hende til kongelig udnævnelse.

Hvem kan blive biskop?

For at blive biskop skal man være teologisk kandidat fra et dansk universitet og man skal opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken.

Hvordan stiller man op til et bispevalg?

Mindst 75 og højest 150 af de stemmeberettigede kan opstille en kandidat til valget ved at underskrive sig som stillere. Kandidaten skal også selv skrive under på, at han eller hun stiller op til valget.

Hvem har stemmeret?

Alle valgte menighedsrådsmedlemmer og alle præster i stiftet har stemmeret ved bispevalget. Dog skal præster, som ikke er medlem af et menighedsråd, have været ansat i mindst et år i stiftet for at have stemmeret. Repræsentanter for valgmenigheder og valgmenighedspræster i stiftet har også stemmeret.

Hvordan foregår valget?

Kirkeministeriet udskriver valg og fastsætter frist for anmeldelse af kandidater, når et bispeembede bliver ledigt.

Stiftets provstiudvalg nedsætter en valgbestyrelse på tre medlemmer, som leder valget med sekretariatsbistand fra stiftsadministrationen. Valgbestyrelsen kontrollerer, at anmeldelsen af kandidater og stillerlister er gyldige. 

Valget foregår elektronisk i et valgsystem, som Kirkeministeriet har godkendt. Afstemningen er anonym. Stemmeberettigede, som er fritaget fra at modtage Digital Post, modtager et valgkort med posten. 

Hvis en kandidat får flere end halvdelen af alle afgivne stemmer, skal kirkeministeren indstille ham eller hende til kongelig udnævnelse til bispeembedet. 

Hvis der er tre eller flere kandidater og ingen af dem får mere end halvdelen af stemmerne, udskrives en ny valgrunde mellem de to kandidater, som fik flest stemmer. Kirkeministeren indstiller vinderen til kongelig udnævnelse. 

Bispevielse

Den udnævnte kandidat vies til biskop ved bispevielse i stiftets domkirke. Ved bispevielsen medvirker stiftets menighedsrådsmedlemmer og præster, folkekirkens øvrige biskopper og biskopper fra de evangelisk-lutherske kirker i Norden.

Læs mere om regler for valg af biskop på Kirkeministeriets hjemmeside
 

På grafikken herunder kan du se en tidslinje over, hvordan et bispevalg forløber.