Fortsæt til hovedindholdet

Folkekirkens Grønne Omstilling

Folkekirkens Grønne Omstilling er et ambitiøst, landsdækkende projekt, som skal tage hele folkekirken i en grønnere retning. Med afsæt i fem konkrete målsætninger skal den samlede folkekirke bidrage til samfundets grønne omstilling.

Folkekirken vil bidrage til den grønne omstilling i Danmark. Det skal blandt andet ske ved at omlægge kirkens jorde, reducere energiforbruget, genanvende affald, købe bæredygtigt ind og inspirere andre.

Folkekirkens Grønne Omstilling omfatter hele folkekirken - både det, der sker i de lokale kirker og i stiftsadministrationer og fællesfondsinstitutioner. 

Landets biskopper, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet indgår i projektets styregruppe og bakker alle op om det vigtige projekt med at reducere klimaaftrykket i Danmark. Så det er en samlet folkekirke, der vil bidrage til samfundets grønne omstilling.

Folkekirken har meldt sig helhjertet ind i det fælles samfundsansvar for at udvikle bæredygtige løsninger og bidrage til den grønne omstilling.

Ane Halsboe-Jørgensen,  kirkeminister

Hvem, hvor og hvordan?

Vil du vide mere? Læs Bag om Folkekirkens Grønne Omstilling.

Fakta

Om projektet Folkekirkens Grønne Omstilling

 • En bevilling på næsten 18,7 mio. kr. skal fra 2022 til 2026 hjælpe den samlede folkekirke med at bidrage til samfundets grønne omstilling.
 • Projektet har været undervejs siden starten af 2020, hvor der fra de forskellige folkekirkelige aktører har lydt opbakning til den nationale klimaindsats.
 • Arbejdet for grøn omstilling i folkekirken skal understøttes gennem tværgående initiativer på landsplan i det nye samarbejde.
 • Biskopperne, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet formuleret fem overordnede målsætninger, der skal bidrage til den grønne omstilling.

Fem målsætninger

I fællesskab har biskopperne, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet formuleret fem overordnede målsætninger, der tilsammen danner udgangspunktet for de folkekirkelige bidrag til den grønne omstilling:

 • Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens jorder, inklusiv kirkegårde, skal forbedres
  • Folkekirkens nuværende landbrugsjord skal i samme omfang som anden offentlig jord omlægges til mere klima- og miljøvenlig arealanvendelse (fx økologi, urørt skov, våde engområder, naturfælled).
  • På kirkegårdene skal natur og biodiversitet fremmes.
  • Der skal arbejdes for at fremme nye incitamenter samt for at fjerne hindringer for at ændre anvendelsen af jorderne.
    
 • CO2-udledningen fra energiforbruget i folkekirkens bygninger skal reduceres
  • Alle bygningers energiforbrug skal gennemgås (energirapport).
  • Energiforbedrende indsatser ved bygningerne skal prioriteres og igangsættes.
  • Nyanskaffelser af installationer og materiel skal være miljø- og energirigtige. 
    
 • Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens affald skal forbedres
  • Folkekirkens affald skal i højere grad kildesorteres og genanvendes.
  • Genanvendelsen skal være på samme niveau som fra husholdninger.
  • Affald fra kirkegårde især skal i videst muligt omfang genanvendes lokalt. 
    
 • Klima- og miljøeffekterne ved indkøb og transport i folkekirken skal forbedres
  • Indkøb i folkekirken skal være så miljørigtigt som muligt.
  • Varetransport i folkekirken skal være så miljørigtigt som muligt.
  • Persontransport i folkekirken skal være så miljørigtigt som muligt.
    
 • Folkekirkens arbejde med den grønne omstilling skal inspirere det omgivende samfund
  • Folkekirkens ansatte og frivillige er ambassadører for den grønne omstilling i lokalsamfundene.
  • Folkekirken er en aktiv stemme i lokale og nationale debatter.
  • Folkekirken samskaber med regioner, kommuner og øvrige lokale aktører om konkrete tiltag.
    

Find beskrivelsen af hele den samlede indsats og detaljeret beskrivelse af de fem målsætninger her.

Det lokale har stor betydning

Den lokale kirke får stor betydning for en mere klimavenlig folkekirke på landsplan. Det skal nemlig besluttes lokalt i menighedsrådene, hvad der skal sættes i gang, og hvor højt det skal prioriteres.

Bæredygtige løsninger og overvejelser indgår i dag allerede i mange menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd, og det lokale engagement og bevidstheden om bæredygtige løsninger og grøn forvaltning i folkekirken er generelt høj. Men det er planen at øge indsatsen yderligere.

Den klimabevidste tilgang er ikke helt ny i folkekirken. Gennem de senere år er der iværksat mange lokaleinitiativer i regi af 'Grøn Kirke', som er en arbejdsgruppe under Danske Kirkers Råd, der har arbejdet målrettet med at inspirere til klima- og miljøtiltag i danske kirker. 

Læs mere om Danske Kirkers Råds 'Grøn Kirke'

Foto: Ard Jongsma