Nyheder
Nyheder

Klima på biskoppernes dagsorden

Biskopperne vil oprette en gruppe, som skal arbejde med, hvordan kirken håndterer klimaudfordringerne og lever op til den nationale målsætning om mindre CO2-udslip.

Flere og flere kirker kommer med på den grønne omstilling, hvor de blandt andet sorterer affald til genbrug, arbejder for mere biodiversitet på kirkens udearealer og inkluderer naturen i gudstjenesten. Foto: Grøn Kirke

Nanna Rønnov Johansen

Den 3. til 8. januar mødtes folkekirkens biskopper i Københavns stift. Her kan du læse om nogle af emnerne, der var på dagsordenen.

Mere klimavenlig folkekirke

Biskopperne drøftede folkekirkens rolle og opgaver set i lyset af klimasituationen. Ved mødet fremlagde arkitekt Jørgen Kreiner-Møller et oplæg om klima- og energipolitik i Københavns Stift som et eksempel på, hvordan arbejdet kan iværksættes.

Også folkekirken skal arbejde fokuseret for at leve op til den nationale målsætning om en 70% reduktion af CO2-udslip frem mod 2030, og at den største reduktion vil kunne opnås ved en indsats på bygningsområdet.

Der er allerede iværksat mange gode lokale initiativer i menighedsråd og provstiudvalg, ligesom udvalget Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd igennem 10 år har arbejdet målrettet med klima- og miljøtiltag i kirker.

Biskopperne vil snarest henvende sig til Kirkeministeriet og foreslå, at der bliver oprettet en arbejdsgruppe, som skal indsamle og formidle erfaring på landsplan om større og mindre projekter.

Derudover vil biskopperne ved de kommende stiftsrådsmøder, provstemøder og med menighedsråd drøfte forslag til, hvordan kirken håndterer klimaudfordringerne og den nationale målsætning om at nedsætte CO2-udslippet.

LÆS MERE: Grøn omstilling vinder frem i kirkerne

Fakta

Om bispemødet

Bispemødet blev afholdt fra den 21. til 24. oktober 2019 i Færøernes stift. Læs referatet her.

 

Tilstede var:
Biskop Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift, mødeleder

Biskop Lise-Lotte Rebel, Helsingør Stift

Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift

Biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift

Biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falsters Stift

Biskop Henning Toft-Bro, Aalborg Stift

Biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus Stift

Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift

Biskop Elof Westergaard, Ribe Stift

Biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift

Biskop Sofie Petersen, Grønlands Stift

Biskop Jógvan Friðriksson, Færøernes Stift

 

Folkekirkens biskopper mødes til bispemøde cirka tre gange om året. Du kan læse referater fra tidligere bispemøder her.

Fejring af 75-året for Danmarks befrielse

Biskop over Aalborg Stift Henning Toft Bro orienterede om, hvordan fejringen den 4. maj 2020 er planlagt i Aalborg Stift, hvor der er et godt samarbejde mellem Forsvaret, Aalborg kommune, TV2Nord, folkekirken og private aktører. Der bliver festgudstjeneste i Aalborg Domkirke og derefter fælles fest på havneområdet, hvor man forventer, at 8.000 – 10.000 mennesker vil deltage. Dagen bliver markeret i alle stifter, og den fælles, nationale fejring finder sted i Aarhus Domkirke den 5. maj 2020.

LÆS MERE: Folkekirken fejrer 100-året for Genforeningen

Præstemangel presser på

Biskopperne drøftede status for arbejdet med at imødegå den præstemangel, der nu er en realitet i flere stifter, især i Jylland. De vil så snart som muligt rette fornyet henvendelse til Kirkeministeren med fakta om præstemangel og forslag til, hvilke midlertidige løsninger der vil kunne løse op for den pressede situation. Biskopperne ønsker, at alle, der skal ansættes som præster, skal have et solidt fagligt, fælles grundlag.

LÆS MERE: Nyt akademi giver studerende forsmag på præsteembedet

Status på liturgiarbejdet

Ved en midtvejskonference, der finder sted den 25. april 2020, forventes det, at der vil være cirka 30 pladser til hvert stift og inviterede deltagere fra blandt andet Kirkeministeriet, kirkeudvalg, Landsforening af Menighedsråd, Præste- og Provsteforening og kirkelige organisationer. Konferencen vil bestå af oplæg, workshops og en paneldebat.

Biskopperne mindede om, at der er mulighed for at indsende forslag, kommentarerer, reaktioner og overvejelser indtil den 10. september 2020 til folkekirkensliturgi@km.dk. Det indsendte materiale vil indgå i biskoppernes opsamling på debatten i efteråret 2020. Der kommer biskopperne med forslag til en videre proces, som både vil pege på retning og involvering af det brede folkekirkelige landskab.

LÆS MERE: Følg liturgiarbejdet

Fængselspræsters arbejdsforhold skal belyses

Biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær og biskop over Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen fortalte om et møde, de har haft med fængsels- og arresthuspræster. Der er grundlag for at få afdækket præsternes arbejds- og ledelsesforhold, og derfor besluttede biskopperne, at de snarest vil nedsætte en arbejdsgruppe til at belyse forholdene.

Vedligeholdelse af folkekirkens bygninger

Biskop over Lolland-Falsters Stift Marianne Gaarden orienterede fra udvalget om differentieret vedligeholdelse af folkekirkens bygninger – et udvalg, der ser på mulighederne for at lave en differentieret model for vedligeholdelse af folkekirkens bygninger. Målet med det er at hjælpe menighedsråd og provstiudvalg med at prioritere deres ressourcer, når det kommer til at vedligeholde kirkens bygninger, som rummer dansk historie og kulturarv.

Marianne Gaarden fortalte, at der havde været møde på Nationalmuseet med repræsentation fra stifterne, Nationalmuseet, distriktsforeningen i Lolland-Falster, en kongelig bygningsinspektør og andre interessenter. Det blev besluttet, at der skal etableres et arbejdsudvalg og iværksættes fire pilotprojekter i Aalborg, Viborg, Roskilde og Lolland-Falsters stifter.

LÆS MERE: Pris på kulturarven

Præsters arbejdsmiljø skal forbedres

Biskop over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller orienterede om status i Paraplyprojektet, der handler om at forbedre præsters psykiske arbejdsmiljø. Han gjorde opmærksom på, at tilbuddene i projektet er åbne for præster i alle stifter.

Forfulgte kristne

Biskop over Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen orienterede fra møde i gruppen om forfulgte kristne. Biskop over Fyens Stift Tine Lindhardt og Biskop over Helsingør Stift Lise-Lotte Rebel oplyste, at de deltager i konference om forfulgte kristne.

LÆS MERE: Kristne mindretal blandt verdens mest forfulgte

Ny fælles lønpolitik

Biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær og biskop over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller orienterede om, at det er foreslået at afholde et seminar, når den nye fælles lønpolitik for præster er færdig.

Himmelske Dage i Roskilde

Biskop over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller orienterede om Himmelske Dage, der i 2022 bliver afholdt i Roskilde Stift. Der er gennemført erfaringsoverlevering fra Herning, hvor kirkedagene foregik i 2019, til Roskilde. En lokalkomité er blevet nedsat, og arbejdet vil begynde i løbet af 2020. Roskilde stiftsråd støtter arbejdet økonomisk. Det er planen, at store dele af arrangementerne bliver afholdt under åben himmel.

Ny bibeloversættelse

Den 24. april 2020 afholder Københavns Universitet et seminar om Bibelselskabets nye bibeloversættelse. Der er tale om en ikke-autoriseret nudansk oversættelse. Der er i forvejen planlagt markering af udgivelsen ved gudstjeneste i domkirkerne søndag den 22. marts 2020. Biskopperne har tidligere opfordret til, at man markerer udgivelsen ved gudstjenester og andre arrangementer.

Ritual ved ordination

Holger Lissner har fremsendt et forslag til ritual ved ordination, som biskopperne mener kan indgå i senere drøftelser om ordinationspraksis og -ritual afhængig af liturgiprocessens videre forløb. 

Folkekirkens digitale arbejdsplads

Biskopperne støtter initiativet med at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal belyse behov og form for en fremtidig Digital Arbejdsplads (DAP) for Folkekirken. Et af formålene er, at alle nemt kan få adgang til informationer, der ikke kræver beskyttelse.

Projekt ’Kirken på landet’ slutter

Biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær fortalte, at projekt ’Kirken på landet’ afsluttes med en konference den 31. januar på Folkeuniversitetscenter Skærum Mølle. Der er plads til 100 deltagere, og det er stadig muligt at tilmelde sig. Projektet fortsætter i form af en vidensbank i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV).

Analyse af folkekirkens kommunikation

Biskop over Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen orienterede om, at Folkekirken.dk i samarbejde med stifternes kommunikation på biskoppernes opfordring fortsætter analysen af stifternes kommunikation.

Orientering fra Grønland

Biskop over Grønlands Stift Sofie Petersen orienterede om, at Grønland i 2021 fejrer 300 året for Hans Egedes ankomst til Grønland den 3. juli 1721.

I de senere år er der kommet mange kirkelige fraktioner til Grønland for at drive mission. Det er ikke uden problemer, da flere af dem har andre holdninger til for eksempel kvindelige præster og homoseksuelle, end den grønlandske folkekirke har.

Den grønlandske folkekirke har fokus på at bidrage til at løse nogle af de sociale problemer, der er i det grønlandske samfund.

Orientering fra Færøerne

Biskop over Færøernes Stift Jógvan Friðriksson fortalte, at det generelt går fint på Færøerne og 2019 har været ekstraordinært godt. Der er blevet ansat to nye præster og en ny stiftspræst, der er udgivet en ny alterbog, og der er drøftelser om liturgi. Man er i færd med at indgå aftaler om aflønning af hidtil ulønnet arbejde som fx korleder, kirketjener og diakoner.

Danskere og Døden

Biskop over Ribe Stift Elof Westergaard orienterede om konferencen Danskerne og Døden, der afholdes den 24. februar 2020 i Aarhus.

Møde med Metodistkirken

Biskop over Aalborg Stift Henning Toft Bro orienterede om, at han har holdt møde i Esbjerg med Metodistkirken, og at der er aftalt et nyt møde i foråret i Aarhus.

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

Biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen orienterede fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd og om de fortsatte samtaler med den romersk-katolske kirke i Danmark.

Biskop over Færøernes Stift Jógvan Friðriksson oplyste, at Folkekirkens mellemkirkelige Råd holder møde på Færøerne i september 2020.