Nyheder
Nyheder

Det blev drøftet på bispemødet

Liturgiarbejdet, en nudansk bibeloversættelse og 75-året for Danmarks befrielse var på dagsordenen til bispemødet i sidste uge.

Biskopperne opfordrer til, at man markerer udgivelsen af den nye bibeloversættelse ved gudstjenester og andre arrangementer.

Nanna Rønnov Johansen

Den 21. til 24. oktober mødtes folkekirkens biskopper i Færøernes stift. Herunder kan du læse om nogle af emnerne, der blev drøftet på mødet.

Udskiftning i Grønlands Stift

Stiftskontorchefen i Grønland har fået ny ansættelse, og stillingen er slået op. Derudover fortalte Sofie Petersen, biskop over Grønlands stift, at hun fratræder sin stilling for at gå på pension ved udgangen af november 2020.

Færøerne mangler ikke præster

Jógvan Friðriksson, biskop over Færøernes stift, fortalte, at alle præstestillinger på Færøerne er besatte, og at der tillige er enkelte ledige teologer. Da 15 færinger i øjeblikket er under uddannelse, forventes der ikke præstemangel i den nærmeste fremtid. Der har i årenes løb været arbejdet intensivt med præsternes ansættelser og tilknyttede opgaver, og det er biskoppens opfattelse, at der er stor tilfredshed og respekt om præsternes indsats både internt blandt præsterne og eksternt i befolkningen.

LÆS MERE: Ny vej til præsteembedet

Ny alterbog, salmebog, liturgibog og bibel

En ny alterbog er netop blevet udgivet på Færøerne, og der er endvidere påbegyndt et arbejde, der skal resultere i en ny salmebog. Der er også aktuelle planer om en ny liturgibog om kort tid, og om et til to år vil der komme en ny bibeloversættelse.

Fejring af Danmarks befrielse

Biskopperne gav ved sidste bispemøde tilsagn til, at 75-året for befrielsen skal fejres ved en national festgudstjeneste i Aarhus Domkirke den 5. maj 2020. Ikke alle biskopper vil kunne deltage i den nationale fejring, da der samme dag vil være fejringer i flere andre domkirker. Biskopperne godkendte forslaget til retningslinjer for fejringen, der herefter sendes til Kirkeministeriet. Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift, oplyste, at Folkekirkens Ungdomskor vil udsende en opfordring til alsang i alle domkirker i forbindelse med fejringen af befrielsen.

Fællesudvalget for kristendom

Biskopperne besluttede, at Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift, og Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift, fortsætter i fællesudvalget for kristendom. Udvalget har kontakt til alle kristendomsundervisere i hele landet samt deres ansættelsessteder.

Status på liturgiarbejdet

Biskopperne drøftede status på liturgiarbejdet i hvert enkelt stift, hvilke tiltag, der er gjort, og hvilke, der er planlagt. Man glæder sig over de mange drøftelser, som finder sted på lokalt plan, og håber, at debatten om liturgi vil fortsætte både kirkeligt og folkeligt. Efter september 2020 samler biskopperne op på debatten og kommer med forslag til en videre proces, som både vil pege på retning og involvering af det brede folkekirkelige landskab. Biskopperne arrangerer en midtvejskonference den 25. april 2020.

LÆS MERE om folkekirkens liturgiarbejde

Boligforhold for provster

Loven om ansættelse af provster fra 2013 fungerer efter hensigten, er biskopperne overvejende enige om. Dog er der dele af lovgivningen, herunder boligforhold og boligpligt, der synes at hindre interne ansøgere i at søge provstestillinger. Der rettes henvendelse til provsteforeningens bestyrelse vedrørende en generel evaluering.

Præsters arbejdsmiljø

Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift, orienterede om status for et paraplyprojekt, der rummer en række delprojekter, som har henblik på at forebygge og håndtere problemer i præsters arbejdsmiljø. Et af projekterne involverer Ribe, Viborg, Roskilde og Københavns stifter og har til formål at undersøge mulighederne for at imødegå præsters langtidssygefravær på grund af stress, udbrændthed med videre. Projektet indeholder dels et forebyggende element, dels et behandlende element.

LÆS MERE: Præster bliver mobbet

Oplevelsescenter om Bibelen

Biskopperne støtter det fremlagte forslag om etablering af et såkaldt Bibliarium. Det er et oplevelsescenter, som tager det udgangspunkt i Bibelens fortællinger. Det skal forankres i Københavns stiftsadministration og placeres tæt på øvrige centrale museer i København. Biskopperne gav tilsagn om at ville anbefale forslag om, at Københavns stiftsadministration kan optage lån på cirka 15 millioner kroner i stiftsmidlerne i de 10 stifter som bidrag til etablering af Bibliarium. Københavns Stift vil derefter søge finansiering af driften i fællesfonden.

Lønforhandling for præster

Biskopperne drøftede forløbet af lønforhandling for præster i 2019. Det var den generelle opfattelse, at det havde været en god proces, hvor begge parter havde lyttet til hinanden. Der arbejdes intensivt med en ny fælles lønpolitik.

Interesse for forsøg i Fyens Stift

Provstier, menighedsråd og præster i Fyens Stift har mulighed for at deltage i en række forsøg, der handler om at løse opgaver på en lettere eller bedre måde. Det kan for eksempel være et forsøg om gudstjenestefrekvens eller forsøg med alternativt regnskabssystem. Det sker, fordi Fyens Stift har fået status som fristift. Ved bispemødet præsterede Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift, baggrunden for fristiftsforsøget og indholdet af forsøget. Mange fynske menighedsråd har vist stor interesse for flere områder af forsøgsordningen, som kører i 2019 og 2020, hvorefter den skal evalueres.

Ny bibeloversættelse

Bibelselskabets nye bibeloversættelse markeres ved gudstjeneste i domkirkerne søndag den 22. marts 2020. Der er tale om en ikke-autoriseret nudansk oversættelse. Biskopperne opfordrer til, at man markerer udgivelsen ved gudstjenester og andre arrangementer.

Vedligeholdelse af kirkebygninger

Biskopperne har taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for at udarbejde en differentieret model for vedligeholdelse af folkekirkens bygninger for at hjælpe menighedsråd og provstiudvalg med at prioritere økonomiske som menneskelige ressourcer. Intentionen er at undersøge og opstille forskellige kriterier for vedligeholdelsesarbejdet, som menighedsråd, provster/provstiudvalg og stiftsøvrigheder kan anvende til at skabe overblik. I arbejdet vil aktører fra hele folkekirken blive inddraget.

Mennesker med særlige behov

Marianne Gaarden, biskop i Lolland-Falsters Stift, orienterede om folkekirkens arbejde for mennesker med særlige behov, herunder at antallet af personer med psykiatriske diagnoser er stigende, og at behovet for særlig indsigt dermed også er stigende. Biskopperne udtrykker påskønnelse af præsternes arbejde, og vurderer, hvordan man bedst kan hjælpe den enkelte præst i arbejdet med denne del af menigheden.

Læs referatet fra bispemødet her

Fakta

Om bispemødet

Bispemødet blev afholdt fra den 21. til 24. oktober 2019 i Færøernes stift.

 

Tilstede var:

Biskop Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift, mødeleder

Biskop Lise-Lotte Rebel, Helsingør Stift

Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift

Biskop Tine Lindhardt, Fyens stift

Biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falsters Stift

Biskop Henning Toft-Bro, Aalborg Stift

Biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus Stift

Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift

Biskop Elof Westergaard, Ribe Stift

Biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift

Biskop Sofie Petersen, Grønlands Stift

Biskop Jógvan Friðriksson, Færøernes stift

 

Folkekirkens biskopper mødes til bispemøde cirka tre gange om året. Du kan læse referater fra tidligere bispemøder her.