Nyheder
Nyheder

Det blev behandlet på bispemødet

Begravelseskultur, kommunikation og bevarelse af kulturarv var blandt de emner, der blev drøftet på bispemødet i sidste uge.

Folkekirkens biskopper mødes tre gange om året for at drøfte fælles opgaver og udfordringer. Arkivfoto: Præster og biskopper fra folkekirken og de nordiske lande samles ved Henrik Wigh-Poulsens bispevielse i Aarhus Domkirke.

Nanna Rønnov Johansen

Den 23. til 26. april mødtes folkekirkens biskopper i Lolland-Falsters stift. Herunder kan du læse, hvad der var på dagsordenen.

Slut med velsignelse på Færøerne

Hverken par af samme køn eller forskellige køn kan fremover få en kirkelig velsignelse af deres borgerlige ægteskab på Færøerne. Det sker i kølvandet på, at der er kommet en ægteskabslov, der tillader borgerlig vielse af par af samme køn. Der har været en stor diskussion om, hvordan den færøske kirke skulle forholde sig til det. Beslutningen om at stoppe alle velsignelser af borgerlige vielser er taget både for at bevare roen i den færøske kirke og for at sige nej til forskelsbehandling.

LÆS MERE: Sådan foregår en kirkelig velsignelse

Analyse af folkekirkens kommunikation

Hjemmesider, magasiner, sociale medier, podcasts og events. Folkekirkens kommunikation findes på mange steder, og derfor efterlyste biskopperne ved sidste bispemøde en analyse af den. Folkekirken.dk blev bedt om at kortlægge ressourcer og opgaver i stifternes og den landsdækkende kommunikation, og ved dette bispemøde var afrapporteringen klar.

En hovedpointe er, at der er mange forskellige måder at kommunikere på, blandt andet fordi målgruppen varierer fra stift til stift. Der synes at være et uudnyttet potentiale, som man kan realisere ved at skabe et koordineret samarbejde. Derfor støttede biskopperne et forslag til at få gennemført en større analyse af kommunikationen.

Fejring af Danmarks befrielse

Biskopperne planlægger en landsdækkende fejring den 4. og 5. maj 2020, som er 75-året for befrielsen. De vil arrangere en markering af begivenheden på landsplan, der blandt andet skal inkludere en national fejring i Aarhus.

LÆS MERE: Danmarks kirkeklokker markerer befrielsen

Digitale skærme i kirken

Man ser i stigende grad, at der i kirkerne er monteret skærme, som bliver brugt under gudstjenesterne. Det kan være godt eller skidt, alt efter hvordan de bliver brugt. Men skærmene er kommet for at blive. Derfor bakker biskopperne op om, at man i Haderslev Stift laver en undersøgelse af, hvordan de digitale skærme bliver brugt, og hvilken betydning de har for forkyndelsen og kirkerummet. Emnet bliver taget op igen til næste forår.

Ny kontaktbiskop for samtaleforum

Peter Fischer-Møller er blevet udpeget som kontaktbiskop for SUK, hvilket er en forkortelse for ’Samtaleforum Unge og Kirke’. Samtaleforummet er et landsdækkende netværk, som løbende arbejder med at styrke og udvikle forholdet mellem unge og folkekirken.

LÆS MERE: Ungdomspræster i folkekirken

Folkekirke og Religionsmøde

Folkekirken arbejder med spørgsmål om, hvad det vil sige at være kristen og kirke i et multikulturelt og flerreligiøst samfund. Det sker blandt andet ved at etablere samtaler på tværs af religiøse forskelligheder. Det er den folkekirkelige institution Folkekirke og Religionsmøde, som særligt arbejder med disse spørgsmål, og institutionen har i noget tid haft planer om at oprette et samarbejde med stifterne.

Biskopperne har besluttet, at hvis der bliver givet penge til sådan et stiftssamarbejde, så skal det have base i København, og biskop Peter Skov-Jakobsen bliver i så fald en del af styregruppen.

Organisering af religionsmøde

Biskopperne har fået et forslag til, hvordan folkekirkens religionsmødearbejde skal koordineres, og hvad det skal indeholde. De er enige om at støtte den del af forslaget, der handler om at oprette et fælles sekretariat – med forventning om at dette laves som et stiftssamarbejde med tilknytning til Københavns stift.

LÆS MERE: Religionsmøde er hverdag

Danske Kirkedage

Danske Kirkedage, som i år har titlen ’Himmelske Dage på Heden’, er det største fælleskirkelige arrangement i Danmark. Det har fundet sted hvert tredje år i Kristi Himmelfartsferien siden 1971. Der har været forslag om at holde kirkedagene hvert andet år og hver anden gang med placering i København. Men da det ville blive for dyrt at holde det så tit, har biskopperne besluttet, at arrangementet fortsat skal være hvert tredje år. På den måde vil næste omgang Danske Kirkedage blive i 2022.

Derudover synes biskopperne, det er vigtigt at sikre en sammenhængende udvikling i sekretariatet bag kirkedagene, sådan at vigtig viden og erfaringer kan blive videreført år efter år. Derfor støtter biskopperne forslaget om at lave et permanent sekretariat, som skal knyttes til et af stifterne.

Oplevelsescenter om Bibelen

Der har i mange år været drøftelse om at oprette et såkaldt Bibliarium. Det er et oplevelsescenter i stil med Experimentarium, men i stedet for naturvidenskab og teknologi tager det udgangspunkt i Bibelens fortællinger. Biskopperne har givet tilsagn til, at et menighedsråd i Københavns Stift gerne må låne penge fra andre stifter til at oprette et Bibliarium.

Begravelseskultur ændrer sig

Biskopperne har konstateret, at begravelseskulturen i Danmark er under forandring. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at flere og flere vælger at blive brændt og få sat urnen ned i jord, der er uden for kirkegården. Derfor har de i bispekredsen talt om at lave en konference, om hvad der sker, når vi dør, og hvordan kulturen er omkring det. Den 24. februar 2020 bliver der afholdt en konference i Aarhus med titlen ’Danskerne og Døden’.

LÆS MERE: Kirkegårdskulturen forandrer sig

Vedligeholdelse af gamle kirker

Der, hvor der bor folk, skal der være kirker. Når folk flytter til større byer som København, Aarhus og Roskilde, bygger man nye kirker der. Men de kirker, der ligger i de små byer, som folk flytter fra, bliver ikke revet ned. Det betyder, at antallet af kirkebygninger vokser, og det gør vedligeholdelsesarbejdet også. Nogle af kirkerne i landsbyerne er middelalderkirker, som man især gerne vil passe på, fordi de er kulturarv. Men da der ikke er mange indbyggere, er der heller ikke mange penge til vedligeholdelse.

Biskopperne ønsker at se nærmere på emnet og har derfor valgt at lave en arbejdsgruppe, som skal finde en løsning på problemstillingen. Nationalmuseet og andre aktører, der har interesse i at bevare gamle danske kirker, vil blive inviteret til at deltage i arbejdsgruppen.

Konference om sorg

Biskopperne oplever, at folk har en stigende interesse i alt, hvad der handler om død, sorg og det at miste. Derfor er man i Viborg Stift ved at planlægge en konference om sorg, som vil blive afholdt i foråret 2020.

Samtaler med den romersk-katolske kirke

2017 var året, hvor vi markerede 500-året for reformationen. Der opstod i den forbindelse gode samtaler mellem folkekirken og den romersk-katolske kirke i Danmark. Biskopperne er blevet orienteret om, at der er indledt nye samtaler, der skal foregå i det kommende års tid. De skal koncentrere sig om apostolicitet og dermed læren om det ordinerede embede.

LÆS TEMA om Reformation 1517-2017

Kirken i den offentlige debat

Til bispemødet var der en orientering fra arbejdsgruppen under Det Mellemkirkelige Råd, der arbejder med et projekt om offentlighedsteologi. Det er et begreb, der dækker over, at kirken og præster deltager i den offentlige debat og ”viser flaget” fra kirkens side, eksempelvis til Folkemødet. Arbejdsgruppen er stadig i opstartsfasen og skal afdække, hvordan man arbejder med offentlighedsteologi i Danmark.

Sommerkirker og tomt pastoralseminarium

Til bispemødet kom der flere forskellige oplysninger fra FUV, der er Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

En punkt handlede om, at der ikke er et forårshold på pastoralseminariet i Aarhus de næste tre år, og at det nu virkelig kan mærkes, at der mangler ansøgninger til præstestillinger.

Et andet punkt vedrørte projektet ’Kirken på landet’, hvor der er sket en udskiftning i ledelsen i den sidste del af projektet.

Tredje punkt drejede sig om projektet ’Kirken i sommerlandet’, hvor gruppen bag har udgivet en rapport og gjort et godt stykke arbejde i projektets indledning. Du kan læse om nogle af pointerne fra rapporten her.

Det fjerde og sidste punkt fra FUV var, at projektet ’Livets overgangsfaser’ forventes at blive afsluttet til efteråret.

Fællesudvalget for kristendom

To af biskopperne sidder i fællesudvalget for kristendom, som har kontakt til alle kristendomsundervisere i hele landet samt deres ansættelsessteder. Det blev understreget, at det er en vigtig kontakt at fastholde.

Udvalget om præstemangel

Til bispemødet kom der en orientering fra udvalget om præstemangel. Nogle områder i Danmark har været mærket af, at der mangler præster. Udvalget har arbejdet på en ordning, hvor flere akademikere og ikke kun teologer kan få arbejde som præster, men den er der ikke politisk flertal for.

Debat om gudstjeneste, dåb og nadver

Folkekirken vil gerne lægge op til en bred folkelig og kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten i fremtiden skal forme sig. Derfor har biskopperne nedsat tre udvalg, som undersøger gudstjenestens faste form, der også kaldes liturgien.

Liturgiudvalget kunne til bispemødet fortælle, at de sidste to rapporter om henholdsvis dåb og nadver samt om gudstjenesten bliver sendt ud i forbindelse med ’Himmelske Dage på Heden’. Ud over rapporterne vil der også blive udsendt ”pixi bøger”, som er rapporterne i kort form. Der vil desuden blive præsenteret en oversigt over planlagte konferencer mv. i forbindelse med ’Himmelske Dage på Heden’.

LÆS MERE: Fri eller fælles gudstjenesteform?

Folkekirkens arbejdsmiljø

Folkekirken har et arbejdsmiljøudvalg, som var med til bispemødet for at fortælle om dets status. Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning har nu tre ansatte, og erfaringen er, at de bliver brugt omkring i landet. Man kan derfor konkludere, at initiativet med at rådgive om arbejdsmiljø imødekommer et behov, som findes i folkekirken.

Tænketank om kristenforfølgelser 

Der bliver oprettet en tænketank med fokus på forfulgte kristne, og biskopperne er blevet spurgt, om de vil være med i den. Efter at have drøftet det, har de valgt at sende henvendelsen videre til Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, der i forvejen arbejder med emner som trosfrihed og kristenforfølgelser.

Læs referatet fra bispemødet her.

Fakta

Om bispemødet

Bispemødet blev afholdt fra den 23. til 26. april 2019 i Lolland-Falsters stift.

 

Tilstede var:

Biskop Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift

Biskop Lise-Lotte Rebel, Helsingør Stift

Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift

Biskop Tine Lindhardt, Fyens stift

Biskop Marianne Gaarden, Lolland-Falsters Stift, mødeleder

Biskop Henning Toft-Bro, Aalborg Stift
Biskop Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus Stift
Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift

Biskop Elof Westergaard, Ribe Stift
Biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift

Biskop Sofie Petersen, Grønlands Stift
Biskop Jógvan Friðriksson, Færøernes stift

 

Folkekirkens biskopper mødes til bispemøde cirka tre gange om året. Du kan læse referater fra tidligere bispemøder her.